OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE SKWIERZYNA NA LATA 2021-2023

23.09.2021

dot.: ogłoszenie o wyborze realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 w Gminie Skwierzyna wybranego w otwartym konkursie ofert na podstawie Zarządzenia nr 0050.118.2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia
30 sierpnia 2021 r.

 

            Burmistrz Skwierzyny  informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 w Gminie Skwierzyna wyłoniono realizatora:

„Przychodnia” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5, 66-440 Skwierzyna

Cena oferty brutto wynosi 185 865,00 zł

(słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć 00/100 złotych)

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymogi określone w regulaminie konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.118.2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wykaz oferentów:

  1. „Przychodnia” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna.

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta do dnia: 28 września 2021 r.