ZAWIADOMIENIE O XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

07.09.2021

Z A W I A D O M I E N I E

 

W dniu 8 września 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  nadania tytułu ,,Zasłużony Obywatel  Skwierzyny”   (druk nr 259/21).
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Skwierzyny”  (druk nr 260/21).
5. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                               (-) Zygmunt Kadłubiski