RUSZA GMINNA DOTACJA DO „KOPCIUCHÓW”

16.07.2021

Od 19 lipca 2021r. można składać w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie wnioski na dofinansowanie do wymiany starego pieca węglowego na nowe proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Skwierzyna.

  • Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie , ul. Rynek 1. Nabór wniosków w trybie ciągłym, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2021 (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu). Wnioski nierozpatrzone ,w tym roku budżetowym, będą rozpatrywane w kolejnym według daty wpływu do urzędu,
  • Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 4.000,00 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych,
  • Wniosek może złożyć podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego mieszkalnego na terenie gminy Skwierzyna,
  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest całkowita likwidacja dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła w lokalu,
  • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
  • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
  • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Do pobrania:

- regulamin
- wniosek o udzielenie dotacji
- wniosek o wypłatę dotacji