XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

20.06.2017

Informujemy, iż w dniu   26 czerwca  2017 r.  o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się XL sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów   sesji  nr XXXVIII/17 z 25 maja  2017 r. i XXXIX/17 z 5 czerwca 2017 r.  
4.    Interpelacje i zapytania  radnych oraz sołtysów.
5.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza  Skwierzyny  za okres od 18.05.2017 r. do 13.06.2017 r.
7.    Prezentacja Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Lubuski Region Turystyczny”  (przedstawienie idei i celów działalności stowarzyszenia).
8.    Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu  Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Skwierzynie za rok 2016.  
9.    Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu  Energetyki Cieplnej  spółka z o.o. w Skwierzynie za rok 2016.  
10.    Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji   spółka z o.o. w Skwierzynie za rok 2016.  
11.    Przyjęcie informacji na temat stanu realizacji inwestycji i remontów prowadzonych na terenie Gminy.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach  oświatowych prowadzonych przez  Gminę Skwierzyna zasad  udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki  kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz  określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin  zajęć nauczycieli szkół niewymienionych  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku  pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia  projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,,Dolina Warty i Dolnej Noteci”.
14.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skwierzyna na lata 2013-2020.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej  mienia komunalnego Gminy Skwierzyna.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Skwierzyna nieruchomości zlokalizowanej  w Skwierzynie stanowiącej własność Skarbu Państwa.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
19.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2016:
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
    Zielonej Górze  w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu     
    Gminy Skwierzyna za rok 2016  - Skarbnik Gminy,
b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   
    Burmistrzowi  Skwierzyny  oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej  Izby
    Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji  – Przewodniczący       
    Komisji Rewizyjnej,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze    
    sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2016 r.,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny
    z tytułu wykonania  budżetu Gminy Skwierzyna za 2016 r.
20.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
21.    Zamknięcie obrad.


                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                              (-) Zofia Zawłocka     


Terminy posiedzeń komisji:
•    Komisje:  Spraw Społecznych,  Budżetowa i  Gospodarcza  odbędą wspólne posiedzenie w dniu 21 czerwca (środa)  o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Projekty uchwał dostępne są TUTAJ.