ZAWIADOMIENIE O XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

18.06.2021

ZAWIADOMIENIE

 

XXXVI  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się 24 czerwca  2021 r.  o godz. 13.00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie w trybie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z sesji nr XXXV z  20.05.2021 r.
 4. Raport o stanie Gminy Skwierzyna za 2020 r.
  a)      debata nad raportem,
  b)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania (druk nr 238/21).
 5.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2020:
  a)      odczytanie uchwały nr  200/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 kwietnia 2021 r.  w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  Gminy Skwierzyna za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia  - Skarbnik Gminy;
  b)      zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium     Burmistrzowi  Skwierzyny  oraz uchwałą nr 332/2021 Składu Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji  - Przewodnicząca  Komisji   Rewizyjnej;
  c)      dyskusja;
  d)     podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2020 r. (druk nr 239/21);
  e)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Skwierzyny    z tytułu wykonania  budżetu Gminy Skwierzyna za 2020 r.   (druk   nr 240/21).
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny  za okres od 8 maja 2021 r. do 13 czerwca 2021 r.
 7. Sprawozdanie finansowo - rzeczowe z działalności sołectw (fundusz sołecki) za 2020 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Skwierzynie za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu  profilaktyki zakażeń wirusem  brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Skwierzyna na lata 2021-2023 (druk nr 241/21).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za pobyt  i wyżywienie dziecka w klubach dziecięcych  utworzonych przez Gminę Skwierzyna (druk nr 242/21).
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skwierzyna na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 243/21).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 244/21).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany nazw ulic na terenie miasta Skwierzyna (druk nr 245/21).
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 246/21).
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu  nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (druk nr 247/21).
 16. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023 (druk nr 248/21).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 249/21).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 250/21).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2021 (druk nr 251/21).
 20. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 21. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 Terminy posiedzeń  komisji stałych  w  trybie hybrydowym:

 • Komisja Spraw Społecznych – 21.06.2021 r. (poniedziałek),  godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 22.06.2021 r. (wtorek),   godz. 13.00

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ