UMOWA PODPISANA, RUSZAJĄ PRACE REMONTOWE W SKWIERZYŃSKICH SZKOŁACH !

14.06.2017

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 ( RPO-L2020) Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla poddziałania 9.3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formuła ZIT, dotyczącym Modernizacji infrastruktury i wyposażenia placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna, w dniu dzisiejszym Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podpisał z wykonawcą robót „UB Szałata” Sp. z o.o z Poznania, umowę o roboty remontowe w Skwierzyńskich szkołach.
Zakres prac dotyczy wyremontowania i doposażenia w pomoce dydaktyczne gabinety lekcyjne do nauk przyrodniczych, matematyki, informatyki, a także chemii, fizyki i geografii. Zakończenie robót zaplanowano na 30 sierpnia br.
Wartość prac remontowych wynosi 803 455,18zł brutto.
W obecnym czasie prowadzone są kolejne postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę i montaż urządzeń ( wyposażenie pracowni w niezbędne urządzenia pomocnicze, dostawę mebli oraz sprzętu komputerowego). Planowane rozstrzygnięcie postępowania przypada na  19 czerwca br.