NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU.

26.04.2021

Informujemy, iż do dnia 21.05.2021 r. można składać w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy Skwierzyna do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania uprawnione są wszystkie osoby, które posiadają nieruchomości na terenie gminy Skwierzyna, na której występują wyroby zawierające azbest.

W 2021 r. realizowane będą wnioski dotyczące demontażu, zbierania, transportu i utylizacji  odpadu azbestowego.

Wysokość dofinansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych jest uzależniona od wskaźnika G za 2020 rok ( wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie)  i  wynosić będzie do 70% całościowych kosztów tego działania.

Pomoc finansowa nie obejmuje dopłat do zakładania nowych pokryć dachowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. (95) 7216 535.

Wykonawcą usługi demontażu, transportu i przekazania na składowisko odpadów zawierających azbest będzie firma wyłoniona przez Gminę w drodze zapytania ofertowego. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości nie mogą samodzielnie demontować wyrobów azbestowych. Możliwe jest to jedynie przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenie.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje data złożenia wniosku do wyczerpania środków  zabezpieczonych w budżecie.

 

Do pobrania:

- wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest

- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

- informacja o wyrobach zawierających azbest

- regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy Skwierzyna