OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA

23.04.2021

Skwierzyna, dnia 23 kwietnia 2021r.

RG.6720.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwały Nr XXXIII/255/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie.

Wnioski należy składać:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ( parter, pokój nr 10),

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn.zm.) na adres: i [dot] pawlickaatskwierzyna [dot] pl w terminie od dnia 23 kwietnia 2021r. do dnia 17 maja 2021r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.):

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Skwierzyny.

 

 

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia

 

 

 

 

 


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektoratrodo-krp [dot] pl, tel. +48 792 304 042.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania oraz rozpatrywania wnoszonych uwag dotyczących:
  1. przyjmowania i rozpatrywania wnoszonych uwag dotyczących:
   - projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
   - prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. kontaktowania się i informowania o etapie i sposobie rozpatrzenia wnoszonych uwag,
  3. opiniowania konieczności wszczęcia procedury planistycznej mającej na celu zmianę istniejącego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy– w odniesieniu do wniosków, które składane są w momencie w którym nie toczy się procedura planistyczna i rozpatrywane są dopiero w momencie wszczęcia tej procedury.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej zwane RODO), to jest:
   1. udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   2. obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   3.  realizowanie zadań Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności:
   4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
   5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
   6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
   7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
    - wraz z aktami wykonawczymi.
 5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
  2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, dane dotyczące nieruchomości),
  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail),
  4. dane zawarte w uwagach do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
   oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
 6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
  2. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, sporządzenia dokumentacji planistycznej (urbanista), a także organy doradcze (komisja urbanistyczno-architektoniczna) oraz wojewoda.
  W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
 8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 9. W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych – prawo to przysługuje, jeśli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane to pozyskano;
  2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania.
   Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na przebieg i wynik postępowania dotyczącego uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Ponadto dane osobowe zawarte w uwagach, które wnoszone są w momencie, w którym nie toczy się procedura planistyczna przechowywane są do czasu wszczęcia procedury planistycznej dla terenu objętego uwagami i rozpatrywane są w toku tej procedury.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli doszłoby do ww. przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

 

 

 

Załączniki:

- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna

- Uchwała Nr XXXIII/255/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 7 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna