OBWIESZCZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA DOT. ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA

26.02.2021

Skwierzyna, dnia 23 lutego 2021 r.

 

 

 

RG.6720.2.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwały nr XXX/235/21 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna.

 

 

 

 

 

Burmistrz Skwierzyny   

        (-)                   

      Lesław Hołownia       

 

 

- Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa- Studium

- Podsumowanie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna

- Uzasadnienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna

- Uchwała nr XXX-235-21 z dnia 18.02.2021 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna