ZAWIADOMIENIE O XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

14.01.2021

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że w  dniu  21 stycznia 2021 r.  o godz. 14.00 odbędzie się XXIX  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXVII/20  i nr XXVIII/21   odbytych  w dniach 17.12.2020 r. i 12.01.2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (druk nr 195/21).
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksu wojskowego K-4643 Skwierzyna oraz w rejonie kompleksu wojskowego K-8641 Skwierzyna (druk nr 196/21).
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 197/21).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2021 r. (druk nr 198/21).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2021 r. (druk nr 199/21).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2021 r. (druk nr 200/21).
 10. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Skwierzyny za okres od 9.12.2020 r. do 13.01.2021 r.
 11. Harmonogram współpracy z miastami partnerskimi na rok 2021.
 12. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2020 r.:

a)      Komisji Budżetowej,

b)      Komisji Gospodarczej,

c)      Komisji Rewizyjnej,

d)     Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

e)      Komisji Spraw Społecznych.

13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia. 

14. Zamknięcie sesji.

 

 

                   Przewodniczący

        Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                    (-) Zygmunt Kadłubiski

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ