ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

10.12.2020

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że w  dniu  17 grudnia 2020 r.  o godz. 14.00 odbędzie się XXVII  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVI/20 odbytej w dniu 26 listopada  2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skwierzyna (druk 183/20).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody (druk 184/20).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk 185/20).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk 186/20).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2020-2030 (druk nr 187/20).
 9. Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2021 rok.:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  2) odczytanie  opinii  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 4.12.2020 r.  o projekcie uchwały budżetowej;
  3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej;
  4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej;
  5) dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2021 rok (druk nr 188/19).
 11. Zapoznanie z opinią  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o projekcie uchwały w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 oraz podjęcie uchwały (druk 189/20).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę nr 433/27, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży  (druk 190/20).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie  na 2021 rok (druk 191/20).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2021 rok (druk nr 192/20).
 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 18.11.2020 r. do 9.12.2020 r.
 16. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ