OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

03.12.2020
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 grudnia 2020 r. do 06 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w godzinach pracy Urzędu oraz o opublikowaniu ww. opracowań na urzędowej stronie gminy. Wgląd do przedmiotowego projektu możliwy będzie po wcześniejszym zawiadomieniu tut. Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl lub po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 95 7216 536 oraz 95 7216 533. Ze względu na stan epidemii COVID 19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób) dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego w Skwierzynie lub założenie rękawiczek ochronnych.
Zasięg obszarowy zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna dotyczy działek nr ewid. 188/1, 188/2, 302 położonych w obrębie 1 Skwierzyna.
W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27  marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, zostanie  przeprowadzona w  dniu 21 grudnia 2020 r., o godz. 11.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu  i  dźwięku  (online),  przy  wykorzystaniu  aplikacji  ZOOM,  zapewniającej  zabieranie   głosu, zadawanie  pytań i składanie  uwag.  Chęć  udziału  w  dyskusji  można  zgłosić  na  adres  e-mail a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl w dniach 18- 21 grudnia 2020 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. Dodatkowo wszelkie informacje umożliwiające wzięcie udziału w dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie: https://www.skwierzyna.pl.
Zgodnie  z  art. 11  pkt. 8  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.  
Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:
  • na piśmie,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.
 
 
Burmistrz Skwierzyny
    (-)
Lesław Hołownia
 
 
 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
 
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektoratrodo-krp [dot] pl , tel. +48 792 304 042.
3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania oraz rozpatrywania wnoszonych uwag dotyczących:
a.       przyjmowania i rozpatrywania wnoszonych uwag dotyczących:
- projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
- prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego,
b.       kontaktowania się i informowania o etapie i sposobie rozpatrzenia wnoszonych uwag,
c.        opiniowania konieczności wszczęcia procedury planistycznej mającej na celu zmianę istniejącego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy– w odniesieniu do wniosków, które składane są w momencie w którym nie toczy się procedura planistyczna
i rozpatrywane są dopiero w momencie wszczęcia tej procedury.
4.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (dalej zwane RODO), to jest:
a.       udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b.       obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c.        realizowanie zadań Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności:
d.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
e.        Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
f.         Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
g.        Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- wraz z aktami wykonawczymi.
5.       Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych
i kategorii danych osobowych:
a.       dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
b.       dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, dane dotyczące nieruchomości),
c.        dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail),
d.       dane zawarte w uwagach do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
6.       Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
a.       bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
b.       innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
7.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, sporządzenia dokumentacji planistycznej (urbanista), a także organy doradcze (komisja urbanistyczno-architektoniczna) oraz wojewoda.
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
8.       W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
9.       W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
a.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych – prawo to przysługuje, jeśli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane to pozyskano;
b.       żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania.
Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na przebieg
i wynik postępowania dotyczącego uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
c.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d.       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
e.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Ponadto dane osobowe zawarte w uwagach, które wnoszone są w momencie, w którym nie toczy się procedura planistyczna przechowywane są do czasu wszczęcia procedury planistycznej dla terenu objętego uwagami i rozpatrywane są w toku tej procedury.
12.    Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli doszłoby do ww. przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.
 

Załączniki