OBWIESZCZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA DOT. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ

06.11.2020

Skwierzyna, dnia 03 listopada 2020 r.

 

 

RG.6722.1.4.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, iż uchwałą Nr XXIV/197/20 z dnia 30 września 2020 r. Rada Miejska w Skwierzynie przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna.

 

 

 

 

 

Burmistrz Skwierzyny

 (-)                

      Lesław Hołownia 

 

 

- Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa  

- Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej

- Uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej

- XXIV-197-20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej