XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

19.05.2017

Informujemy, iż w dniu   25 maja  2017 r.  o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się XXXVIII sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  sesji  nr XXXVII/17 z 27 kwietnia 2017 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza  Skwierzyny  za okres od 19.04.2017 r. do 17.05.2017 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania  merytoryczno-finansowego Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury  w Skwierzynie za 2016 r. 
 6. Przyjęcie sprawozdania  merytoryczno-finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Skwierzynie za 2016 r. 
 7. Sprawozdanie z realizacji  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2016 r.
 8. Informacja  dotycząca prowadzenia przez Gminę polityki komunalnej oraz prowadzenia nadzoru nad mieniem komunalnym        w  r. 2016.
 9. Informacja o umorzeniach, odroczeniach  i zwolnieniach podatkowych  w roku 2016.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu ,,Program Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016-2023”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na zamianę niezabudowanych  nieruchomości gruntowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie   nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania  ścieków na obszarze Gminy Skwierzyna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2017-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu  Gminy Skwierzyna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Skwierzynie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika  Gminy Skwierzyna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika  Gminy Skwierzyna.
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 21. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                        (-) Zofia Zawłocka   

Terminy posiedzeń komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych   -   22.05.2017 r.,   godz. 8.00;  sala narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.
 • Komisja Budżetowa  i Komisja Gospodarcza     -   24.05.2017 r.,   godz. 14.00;  sala narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Projekty uchwał dostępne są TUTAJ.