ROZPOCZYNA SIĘ PROCEDURA ZASIEDLANIA MIESZKAŃ W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ W SKWIERZYNIE

13.07.2020

Zakończyła się budowa komunalnego bloku wielorodzinnego (22 mieszkania) przy ul. Grunwaldzkiej w Skwierzynie. Koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie ok. 4,4 mln zł; Gmina Skwierzyna uzyskała na ten cel dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości ok.  1,3 mln zł.

Umowa zawarta z BGK 8 lutego 2018 r. zawiera zapis o konieczności wskazania 22 mieszkań obecnie znajdujących się w dyspozycji gminy, które najemcy zwolnią i otrzymają taką samą liczbę mieszkań w nowym budynku. Skutkiem tej operacji będzie zwiększenie ogólnej liczby mieszkań gminnych.

Zmiany w zasadach najmu mieszkań gminnych

W maju 2020 r. Rada Miejska w Skwierzynie przyjęła uchwałę dotyczącą zasad wynajmu w mieszkaniach należących do gminy Skwierzyna. Ponadto podczas najbliższej sesji rady będzie rozpatrywany projekt uchwały m.in. określający stawki opłat czynszowych.

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad najmu lokali komunalnych:

- zwiększenie z 5 do 7 m2 powierzchni pokoi zamieszkiwanych przez wnioskodawcę, poniżej której nie jest się uprawnionym do przydziału lokalu,

- doprecyzowanie zasad pierwszeństwa w przydziale mieszkania i dokumentów je poświadczających (m.in. osoby niepełnosprawne, dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody itp.),

- wprowadzenie (w związku z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) obowiązku składania przez osoby wnioskujące o przydział mieszkania deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej. W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz oświadczeniu o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych dokumentów.  Dokumenty składa się zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.  Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego składa się zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

- ustalenie terminu na składanie wniosków o przydział lokali ( od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku i wprowadzenie nowych wzorów tych dokumentów na podstawie zarządzenia Burmistrza Skwierzyny); Uwaga ! – wnioski złożone na starych drukach należy zaktualizować.

Bardzo ważną kwestią jest określenie nowych zasad obowiązujących przy tzw. zamianie posiadanego lokalu na lokal wolny z mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady te mają szczególne znaczenie m.in. w związku z przygotowywanym do zasiedlenia budynkiem komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej w Skwierzynie.

Aby otrzymać zgodę na zamianę i przydział tego rodzaju lokalu należy spełnić następujące warunki:

- zamieszkiwać na terenie gminy Skwierzyna,

- posiadać aktualną umowę najmu lokalu należącego do Gminy Skwierzyna (wykluczone są osoby zajmujące lokal bezumownie lub zamieszkujące lokale należące do innych właścicieli),

- na dzień złożenia wniosku o zamianę nie posiadać żadnego zadłużenia z tytułu wszelkich opłat czynszowych, mediów, odpadów itp. związanych z zajmowanym lokalem (potwierdza administrator lokalu – ZUK sp. z o.o.)

- przekazać do dyspozycji gminy lokal wolny od wszystkich zamieszkujących go osób,

-  przekazać lokal w stanie technicznym umożliwiającym jego natychmiastowe zasiedlenie, (potwierdza administrator lokalu – ZUK sp. z o.o.),

-  spełnić kryteria dochodowe określone w uchwale ( wymagane zaświadczenia o wszystkich dochodach każdego członka gospodarstwa domowego, w tym z OPS,  uzyskiwanych np. za granicą itp., za ostatnie 3 m-ce przed złożeniem wniosku),

- dokonywać regularnych wpłat należności czynszowych w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku o przydział (potwierdza administrator lokalu – ZUK sp. z o.o.),

- wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 5-krotnego czynszu.

Każdy składany wniosek o zamianę na lokal wolny podlegać będzie ocenie punktowej. Przy ustalaniu listy osób którym przysługiwać będzie pierwszeństwo w przydziale lokalu i kolejności na liście punkty premiujące otrzymają wnioskodawcy:

1. 12 pkt - niepełnosprawni, lub zamieszkujący z osobami niepełnosprawnymi i sprawujący nad takimi osobami opiekę, dysponujący takimi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, które zawierają wskazania do:

- prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,

rehabilitacji i edukacji,

- długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

2. 6 pkt - tworzący rodzinę wielodzietną,

3. 6 pkt – z rodzin z dziećmi do lat 18 ( punkty za wielodzietność i za rodzinę z dziećmi do lat 18 przydziela się raz)

4. systematycznie i terminowo regulujący opłaty czynszowe w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku (1 pkt za każdy m-c w ciągu ostatnich 2 lat).

W przypadku wystąpienia równej liczby punktów, przy ustalaniu kolejności na liście zamiany i przydziału lokalu decydować będzie liczba m2  powierzchni pokoi w dotychczas zajmowanym lokalu.

Planowane posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się na początku września 2020 r.  

W związku z powyższym osoby zainteresowane przydziałem, zamianą lub aktualizacją złożonych już wniosków proszone są o ich złożenie wraz z koniecznymi załącznikami do końca sierpnia b.r. w Biurze Obsługi Klienta w UM w Skwierzynie, ul. Rynek 1, parter.

Ponadto ustalone zostały nowe stawki czynszu obowiązujące w przypadku budynków wybudowanych od roku 2019 – stawka opłat czynszowych wynosić będzie 7,77 zł/m2, poza opłatami z tytułu dostarczania wody , ciepła, odbioru śmieci itp.

Pobierz:

1. Uchwała nr XXII/176/20 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2018-2022

3. Wzór wniosku o przydział lokalu o najmie socjalnym - DRUK
    Wzór wniosku o przydział lokalu o najmie socjalnego - PRZYKŁAD

4. Wzór wniosku o przydział lokalu na czas nieoznaczony - DRUK
    Wzór wniosku o przydział lokalu na czas nieoznaczony - PRZYKŁAD

5. Wzór wniosku o zamianę lokalu na lokal wolny - DRUK
    Wzór wniosku o zamianę lokalu na lokal wolny - PRZYKŁAD

6. Wzór wniosku o zamianę wzajemną lokali - DRUK
    Wzór wniosku o zamianę wzajemną lokali - PRZYKŁAD

7. Wzór wniosku o przedłużenie umowy najmu - DRUK
    Wzór wniosku o przedłużenie umowy najmu - PRZYKŁAD

8. Oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego - DRUK
    Oświadczenia o stanie majątkowych członków gospodarstwa domowego - PRZYKŁAD  

9. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego - DRUK


Informacje dot. zasad najmu oraz druki wniosków można uzyskać:

- Biuro Obsługi Klienta w UM w Skwierzynie, ul. Rynek 1, parter

- referat spraw społecznych, tel. 95 721 65 30, e-mail: a [dot] rachutatskwierzyna [dot] pl

- strona miejska https://bip.skwierzyna.pl/132/Lokale_socjalne_i_komunalne/