OGŁOSZENIE DOT. NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO - SUSZY.

06.07.2020

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, informuję, iż na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1009), zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez publiczną aplikację, bez udziału Komisji. Termin składania wniosków do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.

 Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2020 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa      i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo w zakładce: Informacje branżowe / Niekorzystne zjawiska atmosferyczne.