ZAWIADOMIENIE O XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

03.07.2020

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w dniu   9 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XXIII  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Raport o  stanie Gminy Skwierzyna za 2019 r.:

a) debata nad raportem, w tym zapoznanie z protokołem nr 3/2020 z analizy raportu  przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania (druk nr 150/20).

4.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2019:

a)  odczytanie uchwały nr  245/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2020 r.   w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  Gminy Skwierzyna za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia  - Skarbnik Gminy;

b)  zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium     Burmistrzowi  Skwierzyny  oraz uchwałą nr 377/2020 Składu Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji  - Przewodnicząca  Komisji   Rewizyjnej;

c)   dyskusja;

d)  podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2019 r. (druk nr 151/20);

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Skwierzyny z tytułu wykonania  budżetu Gminy Skwierzyna za 2019 r.  (druk   nr 152/20).

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skwierzyna na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 153/20).

6. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2018-2022 (druk nr 154/20).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (druk nr 155/20).

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielana dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skwierzyna na dofinansowanie kosztów budowy lub pogłębienia  istniejących studni wierconych, służących zaopatrzeniu w wodę pitną istniejących budynków  mieszkalnych (druk nr 156/20).

9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  14.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

10. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII/20 odbytej w dniu 28 maja 2020 r.

11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  

12. Zamknięcie sesji.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

  

Terminy posiedzeń komisji:

  • Komisja Spraw Społecznych  -  6 lipca 2020 r. ,  godz. 9.00
  •  Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza  - 7 lipca 2020 r.,  godz. 10.00

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ