12 CZERWCA URZĄD MIEJSKI BĘDZIE NIECZYNNY. PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

11.06.2020

Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2020r. Urząd Miejski w Skwierzynie będzie nieczynny za ustawowo dzień wolny od pracy. Natomiast w tym dniu przyjmowane będą tylko zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez upoważnionych pełnomocników.

 

I N F O R M A C J A

o terminie i sposobie przyjmowania zgłoszeń

kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, że zgodnie z Kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r., stanowiącym załącznik do do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. (poz. 988) pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona może dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. w następujący sposób:

1) bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie w godzinach 8:00 – 13:00.

2) pocztą na adres Urzędu lub kurierem (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data nadania).

3) w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail: kontrola-umigatskwierzyna [dot] pl (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny, a oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą - oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

- uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

- przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,

- potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnika wyborczego albo pracownika urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.

 

Informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń udziela Kierownik Referatu Organizacyjnego: Anna Rudzka, tel. 95 7216 523.