POZNAJ NASZE POJEZIERZE

25.02.2020

W dniu 31 stycznia 2020r.  została zakończona  realizacja  operacji własnej  pt. Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo- historyczna wraz z klipem, promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury realizowanej w ramach Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja w ramach Priorytetu 4„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty cel: Wydanie publikacji wraz z klipem, dzięki którym zostaną przekazane treści dotyczące bogactwa akwakultury terenu obejmującego RLGD „pojezierze Dobiegniewskie” wraz z zarysem historycznym związanym z rybactwem i rybołówstwem.

Wskaźniki realizacji celu operacji: Liczba wydanych publikacji, ulotek,  założonych stron internetowych lub map.

W ramach realizacji operacji powstała publikacja pt.  "Pojezierze Dobiegniewskie - Z życia naszych wód" oraz klip/spot promocyjny: U źródeł inspiracji - RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie"

Publikacja zostanie rozpowszechniona bezpłatnie wśrod lokalnych mieszkańców, samorządów, organizacji pozarządowych, rybaków, przedsiębiorców z branż okołorybackich oraz przybyłych turystów.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 38 378,35 zł.