OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA

25.02.2020

Skwierzyna, dnia 25 lutego 2020 r.

 

RG.6720.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwały Nr XII/98/19 z dnia 19 czerwca
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie.

 

Wnioski należy składać:

-         w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,

-         ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie (parter, pokój nr 10),

-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) na adres email: a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl

w terminie od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 19 marca 2020 r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.):

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Skwierzyny.

 

 

Burmistrz Skwierzyny

      Lesław Hołownia

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektoratrodo-krp [dot] pl, tel. +48 792 304 042.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania oraz rozpatrywania wnoszonych uwag dotyczących:
  1. przyjmowania i rozpatrywania wnoszonych uwag dotyczących:

- projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

- prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego,

 1. kontaktowania się i informowania o etapie i sposobie rozpatrzenia wnoszonych uwag,
 2. opiniowania konieczności wszczęcia procedury planistycznej mającej na celu zmianę istniejącego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy– w odniesieniu do wniosków, które składane są w momencie w którym nie toczy się procedura planistyczna i rozpatrywane są dopiero w momencie wszczęcia tej procedury.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej zwane RODO), to jest:
  1. udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3.  realizowanie zadań Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- wraz z aktami wykonawczymi.

 1. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
  2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, dane dotyczące nieruchomości),
  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail),
  4. dane zawarte w uwagach do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
  2. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, sporządzenia dokumentacji planistycznej (urbanista), a także organy doradcze (komisja urbanistyczno-architektoniczna) oraz wojewoda.

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 1. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 2. W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych – prawo to przysługuje, jeśli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane to pozyskano;
  2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania.

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na przebieg i wynik postępowania dotyczącego uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Ponadto dane osobowe zawarte w uwagach, które wnoszone są w momencie, w którym nie toczy się procedura planistyczna przechowywane są do czasu wszczęcia procedury planistycznej dla terenu objętego uwagami i rozpatrywane są w toku tej procedury.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli doszłoby do ww. przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

 

załączniki:

- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna

- Uchwała XII/98/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna