ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

13.12.2019

ZAWIADOMIENIE


Informuję, że w dniu   19 grudnia   2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XIX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:
1.    Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z sesji nr XVI/19 z  24 października  2019 r. i nr XVIII/19 z 5 grudnia 2019 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  28.11.2019 r. do 11.12.2019 r.
5.    Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2020 rok.:

  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej;
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej;
  5. dyskusja;
  6. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2020 rok (druk nr 113/19).

6.    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Skwierzyna na lata 2020-2030 (druk nr 114/19).
7.    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia  do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia  Osób Niepełnosprawnych (druk nr 115/19).
8.    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skwierzyna za rok szkolny 2019/2020. (druk nr 116/19).
9.    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 117/19).
10.    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania  jako drogi publicznej na terenie miasta Skwierzyna. (druk nr 118/19).
11.    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na  okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność  Gminy Skwierzyna (druk nr 119/19).
12.    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 120/19).
13.    Głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030 (druk nr 121/19).
14.    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego  2019 oraz ustalenia  planu finansowego tych wydatków (druk nr 122/19).
15.    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r. (druk nr 123/19).
16.    Głosowanie nad  projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r.(druk nr 124/19).
17.    Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.   
18.    Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej

w Skwierzynie

(-) Zygmunt KadłubiskiTerminy posiedzeń komisji:

•    Komisja Spraw Społecznych  -  16.12.2019 r. (poniedziałek), godz. 14.00
•    Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza  - 17.12.2019 r. (wtorek),
 godz. 14.00

Projekty uchwał dostępne TUTAJ