APEL POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

12.12.2019

Apel

do społeczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomom świń / ASF/

w powiecie międzyrzeckim

Aktualnie do południowej i południowo wschodniej granicy powiatu międzyrzeckiego dochodzi strefa ochronna tzw. żółta, utworzona wokół przypadków ASF u dzików w obszarze południowej części województwa lubuskiego.

Tym samym, w każdej chwili może dojść do poszerzenia tej strefy na obszar powiatu międzyrzeckiego, jak również wystąpienia ASF u świń i dzików w powiecie międzyrzeckim.

Wystąpienie tej choroby w powiecie doprowadzi do licznych upadków świń i dzików, poważnych strat dla posiadaczy świń, zakładów branży wieprzowej i dziczyźnianej, narazi gospodarkę narodowa, na poważne straty wynikające z kosztów likwidacji skutków wystąpienia choroby.

Dlatego apeluje się o:

1. natychmiastowe telefoniczne zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Wójta, Burmistrza każdego znalezionego padłego lub chorego dzika oraz każdego zachorowania świń nasuwającego podejrzenie ASF.

2. natychmiastowe zgłaszanie każdego zachorowania świń — także z innymi objawami  do lekarza weterynarii opiekującego sie; stadem.

3. bezwzględne przestrzeganie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie przestrzegania bioasekuracji przy utrzymywaniu i przemieszczaniu świń, w tym:

 • świnie należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, zwierząt domowych, drobiu, gryzoni, zwierząt dzikich
 • przy utrzymywaniu świń należy wykorzystywane pasze i ściółkę zabezpieczoną, przed dostępem ptactwa, gryzoni , zwierząt dzikich i domowych oraz drobiu
 • nie wolno wykorzystywać paszy i ściółki pozyskanej w strefach objętych zwalczaniem ASF bez zachowania terminu i warunków gwarantujących unieszkodliwienie wirusa
 • do pomieszczeń z trzodą należy wchodzić w obuwiu i odzieży ochronnej wykorzystywanej tylko W tych pomieszczeniach
 • wejście do pomieszczeń z trzodą może być wyłącznie po umyciu i odkażeniu rąk oraz obuwia.
 • przed wejściem do pomieszczeń z trzodą należy posiadać maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym skutecznym przy ASF — na całą szerokość wejścia i na długość minimum 1 m.
 • należy posiadać zapas środków dezynfekcyjnych skutecznych przy ASF.
 • osoby obsługujące świnie nie mogą obsługiwać świń w innych gospodarstwach ani uczestniczyć w polowaniach.

3. Należy telefonicznie zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zamiar uboju świń z przeznaczeniem mięsa na potrzeby własne  na 24 godz. przed ubojem.

4. Mięsa pozyskanego z uboju na potrzeby własne, ani produktów z tego mięsa nie można

wprowadzać do obrotu.

5. Świnie można przemieszczać do ubojni i do innego stada wyłącznie ze świadectwem

zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii  dotyczy takie świń

kupowanych do natychmiastowego uboju.

6. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie ASF dla powiatu i bliskość stref zwalczania tej

choroby apeluje się o:

 • powstrzymywanie sio przed wstępem do lasów, na pola, łąki odwiedzane przez dziki za wyjątkiem osób uprawnionych z racji wykonywanego zawodu
 • przyspieszenie zaplanowanych w tym okresie ubojów świń
 • ograniczenie populacji gryzoni przez przeprowadzenie solidnej deratyzacji
 • powstrzymanie się od zakupu świń do małych gospodarstw, w których koszty bioasekuracji przewyższają koszty zysków z utrzymywania świń
 • unikanie kontaktu z padłymi dzikami
 • padle świnie przekazywać wyłącznie do zakładów utylizacyjnych
 • utrzymywanie świń i zakup świń prowadzić wyłącznie w gospodarstwach zarejestrowanych w ARiMR oraz Inspekcji Weterynaryjnej.
 • nie utrzymywać i nie kupować świń w sposób nielegalny tj. bez zarejestrowania stada w ARiMR i PIW, bez świadectwa zdrowia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu