ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

29.11.2019

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że w dniu   5 grudnia   2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XVIII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XVII/19 z  dnia 8 listopada 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 16.10.2019 r. do 27.11.2019 r.
 5. Informacja dotycząca podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 6. Informacja dotycząca stawki podatku leśnego na 2020 r.
 7. Informacja dotycząca stawki podatku rolnego na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia (druk nr 105/19).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 106/19).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna  (druk nr 107/19).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk nr 108/19).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  zespołu do przygotowania opinii o kandydatach na ławników (druk nr 109/19).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  informacji o kandydatach na ławników (druk nr 110/19).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu na uchwałę nr XVIII/137/16  Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 lutego 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia ,,Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Skwierzyna w latach 2016-2020”  (druk nr 111/19).
 15. Przyjęcie protokołu nr 5/2019 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie kontroli ,,Realizacja zadań z zakresu dowożenia uczniów do szkół za rok szkolny 2018/2019”.
 16. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
 17. Zamknięcie sesji.

                   

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 

 • Komisja Spraw Społecznych  -  2.12.2019 r., godz. 14.00.
 • Komisja Budżetowa z Przewodniczącymi komisji stałych - 3.12.2019 r., godz. 14.00.
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza  - 3.12.2019 r. , godz. 14.30.

 

 

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ