OGŁOSZENIE O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

19.02.2020

        W dniu 11 lutego 2020 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do   Rady Miejskiej w Skwierzynie o pilne  dokonanie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023  do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu – 1 osoba

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławnika – do  29 lutego  2020 r.

             Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia   27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (  Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)  nie przekroczył 70 lat,

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

 Ławnikami nie mogą być: 

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa. 

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:  

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej    (Dz. U. z 2017 r., poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. 

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 

Rada Miejska w Skwierzynie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego  Policji.

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania na  stronie internetowej  www.skwierzyna.pl,   lub w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie przy ul. Rynek,   pokój nr 21 (Biuro Rady Miejskiej – I piętro).

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej w Skwierzynie  (tel. (095) 72 16 516) w dniach i godzinach pracy urzędu:

  • poniedziałek, środa, czwartek,   godz. 7.00 - 15.00
  • wtorek,  godz. 7.00  - 16.00
  • piątek , godz.  7.00 - 14.00

 

Załączniki