ZAWIADOMIENIE O XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

17.10.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w dniu  24 października  2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XVI  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XIV/19 z 18.09.2019 r. i nr XV/19 z 8.10.2019 r.
 4. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w Gminie Skwierzyna.      
 5.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 10.09.2019 r. do 15.10.2019 r.
 7.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok szkolny 2018/2019.
 8. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (druk nr 88/19).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 89/19).
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Skwierzynie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 90/19).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 91/19).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendler w Skwierzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema   w Skwierzynie (druk nr 92/19).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie (druk nr 93/19).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skwierzyna (druk nr 94/19).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 95/19).
 16. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania przez Gminę Skwierzyna pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym (druk nr 96/19).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk nr 97/19).
 18. Podjęcie  uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 98/19).
 19. Podjęcie  uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Skwierzyny uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej stanowiącego budynek świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie (druk nr 99/19).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 100/19).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 101/19).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 102/19).
 23. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
 24. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 21.10.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 22.10.2019 r. (wtorek), godz. 14.00

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ