OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ

02.10.2019

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie
ul. Międzyrzeckiej,

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwały Nr LVII/410/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania, przynależnej jej prognozy oddziaływania na środowisko oraz postępowań w ich sprawie.

Wnioski należy składać:

-         w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,

-         ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie (parter, pokój nr 10),

-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisemelektronicznym, na adres email: a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl

w terminie do dnia 02 października 2019 r.  do 25 października 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.700 ze zm.):

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Skwierzyny.

 

Klauzula informacyjna

 

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Skwierzyna
  ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail inspektoratrodo-krp [dot] pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.

 

 

 

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia