WYPRAWKA SZKOLNA 2019

29.08.2019

Wyprawka szkolna na rok 2019/2020 przewidziana jest dla uczniów:

- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży:

- branżowej szkoły I stopnia,
- klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
- klasy I – III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
- klasy I pięcioletniego technikum,
- klas I-IV dotychczasowego czteroletniego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
- klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
- klas VI–XI ogólnokształcącej szkoły baletowej,
- klasy I liceum sztuk plastycznych,
- klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
- klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczanych od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

- klas II i III branżowej szkoły I stopnia,
-klas II–IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych,  o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty, jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

- klasy I branżowej szkoły I stopnia,
- klasy I technikum pięcioletniego,
- klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do dyrektora szkoły.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.
Wniosek składa się w terminie do 9 września 2019 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - do kwoty 225 zł.

Dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia  - do kwoty 390 zł.

Dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych - do kwoty 445 zł.


Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu – faktury VAT.

Źródło: http://ko-gorzow.edu.pl/rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2019-r-wyprawka-szkolna-2/