OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU LOKALU DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

29.08.2019

Ogłoszeniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. Gmina Skwierzyna przeznacza wolny lokal mieszkalny położony w Skwierzynie przy ul. Prusa 11/12/4 do wykonania remontu przez przyszłego najemcę.

Podania należy składać w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna w terminie od 01.09.2019 r do 30.09.2019 r.

Formularz podania można pobrać poniżej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skwierzyna lub w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pokój nr 30 II piętro.

Zgodnie z uchwałą nr X/76/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 1256) o przydział lokalu do remontu mogą zabiegać osoby:
- oczekujące na lokale zamienne wymienione w § 9 ust. 1 ww. uchwały,
- umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
- oczekującym na liście zamian, które spełniają warunki określone w § 8 pkt 2 ww. uchwały,
- w przypadku braku w terminie ofert osób wymienionych wyżej, pod uwagę będą brane oferty osób, które spełniają warunki określone w § 5 ust. 1 i § 8 pkt 2 ww. uchwały.

•     ogłoszenie
•     wzór podania