RLGD "POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE" OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

09.07.2019

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

I. Termin składania wniosków: 22 lipca 2019 roku – 5 sierpnia 2019 roku.

II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz.13:30.

III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:
1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:
- limit dostępnych środków: 867 550 zł zł
2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:
- limit dostępnych środków: 428 355,00 zł
3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:
- limit dostępnych środków: 160 941,00 zł
4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:
- limit dostępnych środków: 897 139,00 zł
5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
- limit dostępnych środków: 20 258,00 zł

Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania oraz załącznikami znajduje się na stronie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie:


http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/item/251-rlgd-pojezierze-dobiegniewskie-oglasza-nabor-nr-1-2019-wnioskow-o-dofinansowanie-na-operacje-w-ramach-priorytetu-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-zawartego-w-programie-operacyjnym-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020