POWSZECHNA AKCJA DERATYZACJI NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA

28.03.2019

                                                                                           OBWIESZCZENIE
                                                                           O POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI NA 
                                                                                   TERENIE GMINY SKWIERZYNA
                                                                           W TERMINIE OD 01.04.2019r.-30.04.2019r.

  W związku z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2018 r poz. 1454 ) oraz na podstawie § 22 ust.1 i 2 Uchwały Nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna, Burmistrz Skwierzyny w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:
1.Obowiązkowej deratyzacji podlegają tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej lub zagrodowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( piwnice, pomieszczenia gospodarcze, budynki inwentarskie), tereny zabudowy przemysłowej, gospodarczej, tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty, budynki szkół, internatów, przedszkoli, obiekty służby zdrowia, obiekty urzędów i instytucji, sieć kanalizacyjna.
Zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi we wszystkich miejscowościach Gminy Skwierzyna winni przeprowadzić akcję tępienia szczurów i myszy w dniach od 01.04.2019r.- 30.04.2019 r.

2.W obiektach należących do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie,  spółdzielni mieszkaniowych, innych zakładów pracy i sieci kanalizacyjnej - zabiegi przeprowadzają specjalistyczne zakłady deratyzacyjne. W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków biobójczych dopuszczonych do obrotu przez Ministra Zdrowia dostępnych w handlu.
3.Właściciele i użytkownicy przeprowadzający deratyzację we własnym zakresie zobowiązani są w czasie trwania akcji wyłożyć trutkę ściśle wg. pouczenia umieszczonego na opakowaniu, w miejscach gdzie pojawiają się szczury i myszy, a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone substancje trujące w związku z prowadzeniem akcji deratyzacji powinny być oznakowane znakami i napisami ostrzegawczymi.
4.Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom, jako drogi wtargnięcia oraz usunąć z terenu pomieszczeń wszelkie odpadki żywnościowe mogące stanowić żer dla gryzoni.
5.W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczać dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać w zamknięciu żywy inwentarz.
6.Kontrola i nadzór nad wykonywaniem uchwały należy do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.

Burmistrz Skwierzyny                                                                                                                    Państwowy Powiatowy Inspektor
(-) Lesław Hołownia                                                                                                                        Sanitarny w Międzyrzeczu
                                                                                                                                                          (-) Jarosław Marcel