OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA W REJONIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-4643 SKWIERZYNA ORAZ W REJONIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-8641 SKWIERZYNA

22.03.2019

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksu wojskowego K-4643 Skwierzyna
oraz w rejonie kompleksu wojskowego K-8641 Skwierzyna

 

           Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwały Nr LVI/401/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksu wojskowego K-4643 Skwierzyna oraz w rejonie kompleksu wojskowego K-8641 Skwierzyna.

           Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przy-stąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie.

Wnioski należy składać:

-        w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,

-        ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,

-       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl

w terminie  od 22 marca 2019 r. do 16 kwietnia 2019 r.

 

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.):

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Skwierzyny.

 

   Burmistrz      

Lesław Hołownia

 

załączniki:

- Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksu wojskowego K-4643 Skwierzyna oraz w rejonie kompleksu wojskowego K-8641 Skwierzyna