ZAWIADOMIENIE O VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

14.03.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w dniu  20  marca  2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się VIII  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr VII/19 z 27.02.2019 r.
 4. Przyjęcie  sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny  za okres od 20 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji dotacji  podmiotowej Gminy Skwierzyna w 2018 r. dla Społecznej Szkoły Podstawowej  Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych ,,Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres I - XII 2018 r.
 7. Sprawozdanie z  realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skwierzyna za  2018 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Skwierzyna za rok 2018.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  za rok 2018. 
 10. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Skwierzyna.
 11. Sprawozdanie o nadzorze i stanie technicznym gminnych placów zabaw.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia ramowego programu działania Rady Miejskiej w Skwierzynie  na kadencję 2018-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych  w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla części obszaru miasta Skwierzyna.
 17. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 18. Zamknięcie obrad.

                   

 

 

 

                  Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 

 • Komisja Spraw Społecznych -  18.03.2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00. 
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  19.03.2019 r. (wtorek),  godz. 14.00.

Projekty uchwal dostępne TUTAJ