ZAWIADOMIENIE O VII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

22.02.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w dniu  27  lutego  2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się VII  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr V/19 z 30.01.2019 r. i nr VI/19 z 19.02.2019 r.
 4. Przyjęcie  sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny  za okres od 22 stycznia 2019 r. do 19 lutego 2019 r.
 5. Informacja  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dotycząca utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Skwierzyna.
 6. Informacja Dyrektora Zarządu  Dróg Powiatowych  w Międzyrzeczu  nt. planowanych robót związanych z utrzymaniem  dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Skwierzyna.
 7. Informacja o działalności Dziennego  Domu ,,Senior-Wigor” w Skwierzynie za rok 2018.
 8. Sprawozdanie z działalności Klubu Dziecięcego  w Skwierzynie za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na własność oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  2 Skwierzyna, obejmującej działkę nr 200/21.(druk nr 24/19)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Kręta” na ulicę ,,Poziomkową”. (druk nr 25/19)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna. (druk nr 26/19)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  w latach 2017-2018. (druk nr 27/19)
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2019 r. (druk nr 28/19)
 14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad.

                   

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych -  25.02.2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00. 
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  26.02.2019 r. (wtorek),  godz. 14.00.

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ