II FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA

21.02.2019

    W dniu 29 stycznia 2019 r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku  Rzemiosła Polskiego, odbyło się II Forum Szkól Rzemiosła pod hasłem „Przyszłość pracy w Polsce, kwalifikacje zawodowe w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy”.
    W spotkaniu uczestniczyli członkowie komisji oświatowej ZRP oraz przedstawiciele izb, m.innymi prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Wacław Napierała oraz z-ca prezesa izby, członek komisji oświatowej ZRP Włodzimierz Idzior, a także przedstawiciele cechóe i branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski,
    Poza przedstawicielami rzemiosła w spotkaniu udział wzięli:
-Andrzej Kwaliński, zastępca Głównego Inspektora Pracy,
-prof. dr hab. Inż Włodzimierz Miszalski, przewodniczący Komitetu Naukowo Technicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT i Doskonalenia Kadr,
-Jędrzej Jabłoński i Mikołaj Kruczyński, przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,  
-przedstawiciele polityki - Małgorzata Kopiczko Senator RP oraz Joanna Fabisiak Poseł na Sejm RP.
    Wyjątkowym gościem była Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej.
    II Forum Szkól Rzemiosła zainaugurował Pan Jan Gogolewski – Prezes ZRP, który we wprowadzeniu zwrócił uwagę na znaczącą rolę szkół rzemiosła w przygotowaniu uczniów do pracy, a tym samym olbrzymiego wpływu jaki mają one na kształt i przyszłość całego środowiska rzemieślniczego. Podkreślił, iż Forum wpisuje się w debatę nt. przyszłości pracy w Polsce i kwalifikacji zawodowych w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy. O przyszłości pracy w Polsce decydować będą nie tylko zmiany technologiczne, ale również system kształcenia zawodowego. Małe i mikro firmy podobnie jak większe podmioty potrzebują dobrze przygotowanych kadr, operujących, zarówno na bazie tradycyjnych technik, jak też z zastosowaniem nowych zaawansowanych technologii.
Zaznaczył, że  szkoły branżowe to przyszłość dla rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Rzemiosło otwierając szkoły zawodowe oferuje młodzieży u progu, a może już w ramach, rewolucji przemysłowej 4.0 atrakcyjne ścieżki kształcenia.
     Forum stało się tłem do bardzo ważnego wydarzenia jakim było podpisania odnowionego  Porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Rzemiosła Polskiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Obu stronom zależy na poprawie stanu kształcenia zawodowego w Polsce, tak aby absolwenci byli dobrze wykwalifikowani i przygotowani do wymogów współczesnego rynku pracy.
    Pani Minister w swej wypowiedzi zwróciła uwagę na doskonałą współpracę ze środowiskiem rzemieślniczym w przygotowaniu zmian w prawie oświatowym, duże doświadczenie szkolenia zawodowego w rzemiośle w systemie szkolenia branżowego, podsumowała prace nad zintegrowanym systemem edukacji, oraz podkreśliła, że kluczowe jest mówienie o szkolnictwie zawodowym, które powinno skupiać dzieci z pasją i talentem.
    Pani Poseł Fabisiak podkreśliła ogromną rolę jaką odgrywa rzemiosło w gospodarce wielu krajów europejskich. Zwróciła uwagę, że każdy kraj buduje własny klimat gospodarczy. W Polsce ten klimat opiera się w dużej mierze właśnie na firmach rzemieślniczych z wieloletnią tradycją.
     Dr hab. prof. SGH Jan Klimek w wykładzie nt. Przyszłość pracy w Polsce, a potrzeby gospodarki i rynku pracy podkreślił, że zmiana systemu edukacji przede wszystkim wymaga odejścia od edukacji posłuszeństwa i testów, na rzecz ciekawości i etosu. Podkreślił niezbędność kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tak aby także oni nadążali za zmianami. Ideą kształcenia zawodowego powinno być prowadzenie rzemiosła ku przyszłości,  tak, aby absolwenci szkół branżowych mogli mierzyć się z rosnącymi wymogami. Bardzo ważna jest tradycja i należna jest jej pielęgnacja, ale kształcenie zawodowe z udziałem rzemiosła musi przygotowywać do przyszłości. Podkreślił, że sama wiedza to nie wszystko – liczą się przede wszystkim umiejętności wynikające z rozwijania talentów, w które bogate jest środowisko rzemieślnicze.
    Pani Senator Małgorzata Kopiczko podkreśliła istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i dążenia rzemiosła do wprowadzania nowoczesnych technik. Tradycja jest dobrym fundamentem do budowania przyszłości i implementowania w firmach rzemieślniczych innowacyjnych rozwiązań.
    Ekspert mgr inż. Bożena Mayer-Gawron przedstawiła Wyzwania dla szkół zawodowych w kontekście zmian systemowych i potrzeb rynku pracy. Jej zdaniem kształcenie zawodowe, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki, musi sprostać wyzwaniom, jakie wynikają z sytuacji społeczno-gospodarczej. Pani Mayer-Gawron omówiła także Arkusz organizacyjny szkół 2019/2020 w kontekście zmian w kształceniu branżowym.
    Finansowanie zadań oświatowych omówiła ekspert Anna Morow w wykładzie Finanse i podstawy rozliczania wydatków szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej .
Pani Katarzyna Tulkis-Błesnowska, koordynator programu Erasmus+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawiła informacje na temat różnorodnych Form wsparcia dla szkół zawodowych, w postaci staży i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji trwa do 2020 roku i jest atrakcyjną formą kształcenia praktycznego i doskonalenia kwalifikacji.
    II Forum Szkół Rzemiosła zakończyło wystąpienie Wiesława Łasińskiego, Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu, na temat  Kształcenie dla gospodarki i rynku pracy oraz praktyczne aspekty prowadzenia szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej.