OGŁOSZENIE O WYBORZE REALIZATORA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2018-2020 W GMINIE SKWIERZYNA

18.02.2019

                                                                                                         OGŁOSZENIE

dot.: ogłoszenie o wyborze realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2020 w Gminie Skwierzyna wybranego w drugim konkursie ofert na podstawie Zarządzenia nr 0050.16.2019 Burmistrza Skwierzyny z dnia 23 stycznia 2019 r.

    Burmistrz Skwierzyny  informuje, że w wyniku przeprowadzonego drugiego otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Skwierzyna wyłoniono realizatora:
„Przychodnia” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5, 66-440 Skwierzyna
Cena oferty brutto wynosi 90 500,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100 złotych)

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymogi określone w regulaminie konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.16.2019 Burmistrza Skwierzyny z dnia 23 stycznia 2019 r.

Wykaz oferentów:
1.    „Przychodnia” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna.
Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta do dnia: 25 lutego 2019 r.