BURMISTRZ SKWIERZYNY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN. „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE SKWIERZYNA”

13.02.2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową 61 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skwierzyna w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Typ: „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zainteresowanych zapraszamy na stronię internetową www.bip.skwierzyna.pl do zakładki „zamówienia publiczne”, gdzie można zapoznać się ze szczegółową specyfikacją zadania oraz pobrać niezbędne dokumenty. Telefon kontaktowy: 95 721 65 29.

Oferty należy składać do 19 lutego 2019 roku do godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66 – 440 Skwierzyna.