Projekty

 

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz projektów realizowanych przez Gminę Skwierzyna:

4 lipca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Budowy nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Skwierzyna”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obiektów małej architektury w 7 miejscowościach na terenie Gminy Skwierzyna:

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Trzebiszewie,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Świniarach,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Gościnowie,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Dobrojewie,

- siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw w Wiejcach,

- plac zabaw w Murzynowie,

- plac zabaw w Krobielewku.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 263.125,00 złco stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Budowa infrastruktury rekreacyjnej dofinansowana zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

26 października 2017 roku w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz z Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna”.

W ramach inwestycji Gmina wybuduje 62 przydomowych oczyszczalni ścieków w 9 miejscowościach Gminy Skwierzyna: Dobrojewo, Gościnowo, Krobielewko, Murzynowo, Skrzynica, Świniary, Trzebiszewo, Wiejce, Nowy Dwór.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 563.680,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozpoczęcie budowy przydomowych oczyszczalni zaplanowano na 2018 rok.

18 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie”. W imieniu Województwa Lubuskiego umowę parafował Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn.

Gmina Skwierzyna na wybudowanie świetlicy wiejskiej otrzyma 500.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Całkowity koszt kwalifikowany budowy nowej świetlicy wyniesie 977.856,02 zł.

W dniach 8 - 11 czerwca 2017 roku gościliśmy w Skwierzynie przedstawicieli miast partnerskich z Durbe (Łotwa) oraz Fredersdorf - Vogelsdorf (Niemcy) w ramach realizowanego projektu „COMMON FUTURE” (Wspólna Przyszłość) współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Europa dla obywateli - 2.1 Partnerstwo miast.

Głównym celem projektu było wspieranie budowy przyjaznej współpracy między trzema narodami. Tematami poruszanymi w projekcie były zagadnienia łączące w sposób pozytywny naszą wspólną historię, zarówno w odległych i aktualnych czasach, a także tradycję i promowanie dialogu międzykulturowego. Ważnym aspektem były również rozmowy o edukacji, szkolnictwie wyższym i rynku pracy.

W ramach projektu odbyły się w ciągu czterech dni 4 debaty tematyczne:

- Kultura i tradycja Łotwy, Niemiec i Polski.

- Edukacja i rynek pracy.

- Partycypacja w życiu publicznym.

- Historia Łotwy, Niemiec i Polski, transformacja ustrojowa oraz akcesja do UE.

Uczestnicy brali aktywny udział w każdej z dyskusji, podczas których opowiadali jak żyje się im w swoich krajach i wymieniali się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w życiu społecznym swoich miejscowości.

Podczas pobytu nasi goście mieli okazję zobaczyć skwierzyńskie zabytki, odwiedzić lokalne stowarzyszenia, Ochotniczą Straż Pożarną, wystąpić na głównej scenie na Rynku Miejskim i zintegrować się z mieszkańcami gminy podczas odbywającego się w tym czasie dni miasta.

Uczestnicy bardzo zżyli się ze sobą i zgodnie stwierdzili, że tego typu projekty bardzo integrują mieszkańców żyjących w Europie zjednoczonej w różnorodności.

Gmina Skwierzyna jako jedna z 13 wnioskodawców w Polsce otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „COMMON FUTURE” w wysokości 7.500,00 euro.

Podsumowanie projektu znajduje się TUTAJ.

Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe ma priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Gmina Skwierzyna chce odpowiedzieć na ten problem i dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu "Cyfrowa Gmina" planuje zakupić sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji na szczeblu samorządu gminnego.

W wyniku realizacji grantu planujemy również udostępnić usługi realizowane elektronicznie, z których będą korzystać przede wszystkim mieszkańcy Gminy oraz inni interesariusze Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie. Rezultatem działań projektowych będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele będą mogli realizować drogą elektroniczną.

Planujemy zakupić:

 1. stacje robocze: 46 kpl.
 2. monitory: 44 kpl.
 3. oprogramowanie biurowe: 22 kpl.
 4. laptopy: 8 kpl.
 5. serwer z systemem operacyjnym: 1 kpl.
 6. portal e-usług: 1 kpl.
 7. diagnoza cyberbezpieczeństwa: 1 kpl.
 8. oprogramowanie antywirusowe: 1 kpl.
 9. oprogramowanie do zarządzania zasobami IT: 1 kpl.
 10. chmura obliczeniowa: 1 kpl.

Wartość przyznanego grantu wynosi 358.440,00 zł, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

Gmina Skwierzyna otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. bieżących kosztów utrzymania Klubu Dziecięcego nr 1 w Skwierzynie i Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie.

Otwarcie wystawy, gala, konferencja naukowa to tylko niektóre z części obchodów jubileuszu 20-lecia skwierzyńskiego Uniwersytetu III Wieku. Dwudniowe spotkanie słuchaczy Uniwersytetu zorganizowane zostało w ramach realizowanego przez Gminę Skwierzyna projektu unijnego pod hasłem „Dwie dekady UTW – jedna współpraca”.

W spotkaniu udział wzięli studenci UTW, członkowie ich rodzin, seniorzy z miast partnerskich Skwierzyny - Fredersdorf-Vogelsdorf oraz Bernau, przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW m.in. z Gorzowa i Zielonej Góry, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedstawiciele skwierzyńskich organizacji, instytucji, mieszkańcy gminy, a w ramach integracji pokoleń - młodzież szkolna oraz dzieci z Przedszkola Integracyjnego Gromadka Misia Uszatka, które poprowadziły barwny korowód drugiego dnia obchodów jubileuszu.

Wystawę ukazującą 20-letnią historię i działalność UTW oglądać można w holu przy wejściu do sali kinowej SOK. Otworzył ją wraz z Burmistrzem Skwierzyny - Lesławem Hołownią, wieloletni słuchacz UTW Leon Dębski, który był jej pomysłodawcą i kustoszem. Obejrzeć można nie tylko zdjęcia, kroniki, ale prace wykonane przez słuchaczy UTW podczas zajęć manualnych. Tematyka senioralna zdominowała także konferencję naukową. Aktywność fizyczna, kulturalna osób w starszym wieku, starość schyłkiem czy rozwojem ludzkich możliwości - to tematy wstąpień prelegentów - dr Mariusza Naczka z AWF Gorzów, dr Doroty Skrockiej z Akademii Gorzowskiej, dr Izabeli Korniluk z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Z kolei Urszula Chudak, prezes Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, przedstawiła działalność tej nowo powstałej organizacji zajmującej się sprawami osób starszych, a o inicjatywach Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie opowiedział prezes Michał Muzia. Punktem kulminacyjnym programu była gala, którą zainaugurował prezes UTW w Skwierzynie - Edmund Reszel. W swoim wystąpieniu odtworzył historię skwierzyńskiej uczelni, wieloletnią działalność oraz podkreślił jej znaczenie w życiu skwierzyńskich seniorów.

Podniosłym akcentem uroczystości było nadanie przez Burmistrza Skwierzyny - Lesława Hołownię aktywnym członkom oraz wykładowcom UTW medalu „Bene Meritus Skwierzyna - Miasto Królewskie”. Dla upamiętnienia Jubileuszu 20- lecia UTW na budynku Dziennego Domu „Senior - Wigor” odsłonięta została tablica ufundowana przez mieszkańców Skwierzyny.

Miłym, a zarazem „słodkim” gestem Burmistrza był ufundowany, dla wszystkich słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, tort, wniesiony podczas uroczystej kolacji. Dwudniowe spotkanie zakończył wspólny obiad wydany przez słuchaczy Uniwersytetu w Dziennym Domu „Senior - Wigor”.

Zarząd UTW w imieniu całej społeczności studenckiej, chciałby podziękować wszystkim organizacjom i instytucjom, które włączyły się w przygotowania oraz organizację święta seniorów.

Małgorzata Kubiec
Koordynator projektu
„Dwie dekady UTW - jedna współpraca”

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Laszczak podpisali 27 czerwca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowaniu projektu pn. „Modernizacja i doposażanie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”.

Gmina Skwierzyna będzie realizowała w/w projekt dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Na 20 gmin z Województwa Lubuskiego, które starały się o dofinansowanie tylko dziewięć je otrzymało, a wśród nich na 5 miejscu uplasowała się Skwierzyna.

W ramach realizacji projektu wydzielone zostaną pomieszczenia segmentu „D” Zespołu Edukacyjnego, w których mieścić się będzie sześć grup przedszkolnych.

Sale zostaną wyposażone w nowe meble, wykładziny,  pomoce dydaktyczne, zabawki. Wykonane zostaną również prace malarskie, wymienione drzwi do sal, wydzielone zostaną jadalnie, sale do zabaw. Wyremontowane i dostosowane dla najmłodszych będą także sanitariaty. Zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie prac zaplanowano w lipcu 2017r. zaś zakończenie 31 marca 2018r.

Wartość projektu: 1.549.290,82 zł.

Dofinansowanie: 1.257.327,53 zł.

 

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy - Zdzisławą Maląg w dniu 14 listopada podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1 842 771,67 zł.

Dofinansowanie: 1 566 355,92 zł.

Wkład własny Gminy Skwierzyna: 276 415,75 zł.

Projekt zakłada remont i doposażenie łącznie 25 gabinetów lekcyjnych w 5 placówkach edukacyjnych w Gminie Skwierzyna (szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych).

Zakupione zostanie wyposażenie m.in.:
- 118 laptopów i 17 komputerów stacjonarnych,
- 21 tablic interaktywnych z projektorami,
- 554 krzesła (dla uczniów),
- 291 ławek szkolnych,
- 21 kpl. szkolnych mebli segmentowych
oraz zestawy laboratorium chemicznego, plansze dydaktyczne, tablice szkolne, aparat cyfrowy, globusy, zestawy do nauki chemii, fizyki, przyrody i informatyki.

Zakończenie rzeczowe projektu zaplanowano na 30 listopada 2017r.

W związku z realizacją projektu pt. „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT odbyła się 29 listopada 2017r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1 (mała sala narad - I p.) konferencja.

Podczas konferencji podsumowaliśmy realizację projektu oraz wręczyliśmy foldery informacyjno - promocyjne, które można pobrać TUTAJ.

Współczesny system edukacji staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wiążą się one ze zmianami systemowymi oraz przemianami społeczno - kulturowymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Ma to szczególne znaczenie, gdyż wówczas kształtują się u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi oraz zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach. Realizacja wspomnianego projektu zdecydowanie dała temu pozytywny wymiar.

Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” złożony do Urzędu Marszałkowskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.964.246,56 zł.
Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.

Uczniowie podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania. Ponadto zostaną skierowani do pracodawców i przedsiębiorców na praktyki i staże.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt przewiduje modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Gmina Skwierzyna otrzyma dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Harmonogram działań w projekcie - I kwartał 2017

Harmonogram działań w projekcie nr 2 - aktualizacja 01.03.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 3 - aktualizacja 29.03.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 4 - aktualizacja 20.04.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 5 - aktualizacja 24.05.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 6 - aktualizacja 26.06.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 7 - aktualizacja 24.08.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 8 - aktualizacja 25.09.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 8 - aktualizacja 28.09.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 9 - aktualizacja 02.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 10 - aktualizacja 05.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 11 - aktualizacja 30.10.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 12 - aktualizacja 06.12.2017r.

Harmonogram działań w projekcie nr 13 - aktualizacja 11.12.2017r.

Harmonogram działań w projekcie - I kwartał 2018

Harmonogram działań w projekcie nr 15 - aktualizacja 26.02.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 15a - aktualizacja 28.02.2018r,

Harmonogram działań w projekcie nr 16 - aktualizacja 02.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 17 - aktualizacja 13.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 18 - aktualizacja 16.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 19 - aktualizacja 20.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 20 - aktualizacja 29.03.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 21 - aktualizacja 04.04.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 22 - aktualizacja 16.04.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 23 - aktualizacja 22.05.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 24 - aktualizacja 30.05.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 25 - aktualizacja 05.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 26 - aktualizacja 15.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 27 - aktualizacja 19.06.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 28 - aktualizacja 30.07.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 29 - aktualizacja 12.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 30 - aktualizacja 14.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 31 - aktualizacja 21.09.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 32 - aktualizacja 02.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 33 - aktualizacja 09.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 34 - aktualizacja 22.10.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 35 - aktualizacja 05.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 36 - aktualizacja 09.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 37 - aktualizacja 30.11.2018r.

Harmonogram działań w projekcie nr 39 - aktualizacja 05.02.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 40 - aktualizacja 03.04.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 41 - aktualizacja 08.05.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 42 - aktualizacja 24.06.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 43 - aktualizacja 05.09.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 44 - aktualizacja 02.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 45 - aktualizacja 10.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 46 - aktualizacja 14.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 47 - aktualizacja 16.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 48 - aktualizacja 18.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 49 - aktualizacja 24.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 50- aktualizacja 30.10.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 51- aktualizacja 13.11.2019r.

Harmonogram działań w projekcie nr 52- aktualizacja 17.02.2020r.

Harmonogram działań w projekcie nr 53 - aktualizacja 26.02.2020r.

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Rezygnacja

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik Gminy - Zdzisława Maląg podpisali umowę na remont ul. Krótkiej w Murzynowie.


Remont ul. Krótkiej dofinansowany zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Dofinansowanie otrzymało 45 na 83 gminy Województwa Lubuskiego.


Wartość projektu szacuje się na ponad 370.000,00 zł, a poziom dofinansowania przekracza 63% tej sumy. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2017 rok.

 

UMOWA OFICJALNIE PODPISANA

Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisał umowę na remont nawierzchni ulicy Rynek i ulicy Niepodległości.

Na ten cel Gmina Skwierzyna otrzymała dofinansowanie z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w kwocie 2.600.000,00 zł. Wstępny koszt inwestycji szacowany był na 5.200.000,00 zł.

Po przetargu, w którym wybrano wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs" Ryszard Laskowski, Wilków 92, 59-500 Złotoryja koszt inwestycji wyniósł 3.293.702,97 zł.
Remont zakłada poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym mieszkańcom Gminy oraz pełną dostępność obszaru dla osób niepełnosprawnych poprzez ukształtowanie terenu - miejscowe obniżenia wysokości chodników i wyznaczenie miejsc parkingowych.

Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2016r.


RUSZA REMONT CENTRUM MIASTA

W dniu 14 kwietnia 2016r. Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia podpisał umowę na remont nawierzchni ulicy Rynek i ulicy Niepodległości.
Na ten cel Gmina Skwierzyna otrzymała dofinansowanie z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w kwocie 2.600.000,00 zł. Wstępny koszt inwestycji szacowany był na 5.200.000,00 zł.

Po przetargu, w którym wybrano wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs" Ryszard Laskowski, Wilków 92, 59-500 Złotoryja koszt inwestycji wyniósł 3.293.702,97 zł.
Zakres robót budowlanych i remontowych dla zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Rynek na działce nr 50 w obrębie 2 miasta Skwierzyna, działce nr 2/2 w obrębie 3 miasta Skwierzyna wraz z przebudową i rozbudową ulicy Niepodległości o miejsca parkingowe na działce nr 1 w obrębie 3 miasta Skwierzyna" będzie obejmował m.in.:
- wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni,
- przebudowa uzbrojenia terenu zapewniająca obsługę fontanny oraz podlewanie trawników,
- odwodnienie i oświetlenie terenu,
- wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne płyty rynku, miejsc parkingowych, jezdni okalających rynek, chodników, ustawienie krawężników,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych miejsc parkingowych, chodników i rynku,
- wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych, chodników i rynku,
- przełożenie lub regulacja istniejących nawierzchni z kostki granitowej w ul. Rynek,
- regulacja nawierzchni z kostki granitowej ul. Niepodległości wzdłuż proj. miejsc postojowych, na długości 70m,
- wykonanie fontanny wraz z infrastrukturą i podziemną komorą technologiczną,
- wykonanie wpustów deszczowych i odwodnienia liniowego terenu,
- wykonanie oświetlenia płyty rynku (latarnie) i budynku ratusza (uzupełnienie oświetlenia wbudowanego w posadzkę),
- wyposażenie rynku w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci),
- wykonanie nowej zieleni urządzonej - trawniki, drzewa.

19 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz ze Skarbnikiem Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie „Przebudowy targowiska miejskiego w Skwierzynie”. W imieniu Województwa Lubuskiego dokument asygnował Wicemarszałek - Stanisław Tomczyszyn.

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych.

Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 450.116,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do 31 lipca 2018r.

14 czerwca 2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów do przyznania dotacji celowej na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji.

Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 51 wniosków o przyznanie dotacji, z czego ocenie merytorycznej poddanych zostało 49 wniosków, które przeszły w pierwszym etapie pozytywnie ocenę formalną.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zarekomendowanych zostało 38 wniosków złożonych przez lubuskie gminy. Na 3 miejscu w rankingu znalazł się wniosek Gminy Skwierzyna, zatytułowany „Rewitalizacja miasta Skwierzyna impulsem do przemian społeczno - gospodarczych. Całkowita wartość projektu wynosi 99 300 zł, a przyznana kwota dotacji - 89 370 zł.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

27 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie została podpisana umowa na realizację projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie”.

Umowę ze strony Gminy podpisał Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia oraz Skarbnik - Agnieszka Laszczak, zaś ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych - Marek Kamiński.

W ramach zadania planuje się ponieść wydatki na wykonanie remontu pracowni spawalni oraz zakup wyposażenia, sprzętu dydaktycznego, pomocy optymalizujących proces kształcenia zawodowego szczególnie w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Kierowca mechanik, Mechanik pojazdów samochodowych.

Kwota dofinansowania: 590.094,48 zł.

Wartość całkowita projektu: 785 894,33 zł.

 

Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 26 czerwca 2017r. podjął uchwałę ws. udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 r.

Na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wpłynęło łącznie 40 wniosków. Gmina Skwierzyna znalazła się wśród 17 samorządów, którym przyznano dofinansowanie.

W ramach prac w Parku Jagiełły, gdzie usytuowana została siłownia przeprowadzono m. in.:

- wyrównano teren pod siłownię zewnętrzną,

- posadowiono osiem urządzeń do ćwiczeń (wykonanych z bezpiecznych i trwałych materiałów) o zróżnicowanych funkcjach dających możliwość rozwijania umiejętności psychoruchowych:

1. Wycisk ręczny,

2. Wioślarz,

3. Twister,

4. Orbitrek,

5. Wahadło,

6. Biegacz,

7. Podciąg górny,

8. Prasa nożna.

Ponadto ustawiona została tablica informacyjno - promocyjna, zawierająca regulamin korzystania z siłowni, ławki oraz kosze na śmieci.

Planowana wartość inwestycji: 33.012,81 zł

Pozyskane dofinansowanie: 14.999,00 zł

 

Na Osiedlu Olszynki w Skwierzynie można już korzystać z pełni wyposażonej siłowni zewnętrznej, która dofinansowana została w ramach Programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok.

Na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wpłynęły łącznie 24 wnioski. Gmina Skwierzyna znalazła się wśród 6 gmin, którym przyznano dofinansowanie.

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu siłowni plenerowej zgodnie z założeniami określonymi w Programie:

- wyrównano teren pod siłownię zewnętrzną - wyłożono kostkę typu polbruk,

- posadowiono osiem urządzeń do ćwiczeń (wykonanych z bezpiecznych i trwałych materiałów) o zróżnicowanych funkcjach dających możliwość rozwijania umiejętności psychoruchowych:

1. Wycisk ręczny,

2. Wioślarz,

3. Twister,

4. Orbitrek,

5. Wahadło,

6. Biegacz,

7. Podciąg górny,

8. Prasa nożna.

- wyposażono obiekt w elementy pomocnicze, tworzące strefę wypoczynku i komunikacji:

1. Dwie ławki z oparciami,

2. Dwa kosze na śmieci.

- postawiono tablicę informacyjno - promocyjną, zawierającą regulamin korzystania z siłowni i informację o współfinansowaniu.

Kwota dofinansowania: 14.500,00 zł

Koszt całkowity: 46.517,63 zł

 

Złożony przez Gminę Skwierzyna projekt „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespołu Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26 w Skwierzynie” jest na 1 miejscu listy rankingowej uzyskując 5.551.520,78 zł dofinansowania.

Łącznie w konkursie rozpatrzono 42 wnioski. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 37 wniosków. Lista rankingowa znajduje się TUTAJ.

Prace zaplanowane w budynku przewidują:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie stropodachu pełnego,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- wymianę okien na energooszczędne,
- wymianę luksferów na okna energooszczędne,
- wymianę drzwi zewnętrznych na energooszczędne,
- modernizację źródła ciepła z nowym zasobnikiem i pompą ciepła,
- przebudowę kotłowni i instalacji rurowej w kotłowni, gruntowną modernizację instalacji c.o., wymianę grzejników, rur, montaż zaworów termostatycznych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 6.825.364,72 zł.

Folder informacyjno - promocyjny projektu znajduje się TUTAJ wraz z MAPAMI.

Wygląd szkoły po termomodernizacji:

Odbiorcami przedmiotowego projektu będą mieszkańcy miasta Skwierzyna oraz całej gminy. Bezpośrednią grupą docelową projektu będą osoby korzystające na co dzień z obiektu Zespołu Edukacyjnego. W związku z tym głównymi odbiorcami będą dzieci z Klubu Malucha, przedszkola, szkoły podstawowej oraz pracownicy Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2017r. zaś zakończenia: 01.09.2018r.

Nabór odbył się w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

8 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Burmistrz Skwierzyny - Lesław Hołownia wraz z Skarbnik Gminy - Agnieszką Laszczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie „Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie” szansą na rozwój turystyki regionu”.

Projekt ma na celu podniesienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego Gminy Skwierzyna,  w szczególności poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających rozwojowi oferty kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej, turystyki jednego dnia oraz edukacyjnej. W ramach realizacji projektu powstaną m.in.:

- budynek z salą wykładową wraz z wyposażeniem, sanitariatami i zapleczem,

- wiata rekreacyjna,

- ścieżka edukacyjna z makietami ryb (wielkość makiet ok. 3,5 m) i tablicami edukacyjnymi,

- przystań dla kajakarzy,

- parking.

Projekt spowoduje wzrost integracji mieszkańców Gminy Skwierzyna. Dzięki powstałej infrastrukturze społeczność lokalna zyska miejsce spotkań, wspólnej zabawy i rekreacji.

Całkowita wartość projektu: 714.539,75 zł.

Dofinansowanie: 300.000,00 zł.

Planowana data zakończenia realizacji: czerwiec 2018 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

 

Utworzenie Dziennego Domu „Senior Wigor” w Skwierzynie w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 ma na celu w szczególności zapewnienie wsparcia osobom starszym poza miejscem ich zamieszkania poprzez umożliwienie korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, oferty prozdrowotnej oraz na rzecz społecznej aktywizacji, w zakresie aktywności ruchowej, gimnastyki leczniczej, działań edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Gmina Skwierzyna udostępniła seniorom infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz zaangażowanie grupy docelowej w działania samopomocowe i na rzecz społeczności lokalnej.

Adaptacji podlegały następujące pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku przy ul. 2 Lutego 23 w Skwierzynie:

- pomieszczenie do terapii indywidualnej/poradnictwa (pokój porad indywidualnych),

- biblioteka,

- pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii (sala zajęć ruchowych),

- pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, jadalni (jadalnia),

- pomieszczenie kuchenne (kuchnia),

- pomieszczenie do odpoczynku z pięcioma miejscami do leżenia (pokój wypoczynku),

- 2 łazienki, w tym 1 wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i 1 zapewniająca odpowiednią przestrzeń manewrową oraz kabiną prysznicową (WC),

- pralnia z miejscem na pralkę i odpowiednio wyposażonym miejscem do prasowania,

- pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami,

- pomieszczenie klubowe, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,

- pokój pielęgniarski,

- pomieszczenie gospodarcze,

- pomieszczenie socjalne personelu,

- pomieszczenie biurowe.

W ramach prac dostosowawczych wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa w ww. pomieszczeniach oraz instalacje: elektryczna, sanitarna, wodociągowa i centralnego ogrzewania. Wszystkie pokoje zostały wyposażone w meble oraz sprzęt, zgodnie z wymogami programowymi.

29 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie i rozpoczęcie działalności bieżącej Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Skwierzynie z przeznaczeniem dla 42 podopiecznych przyjętych w otwartym naborze. W dniach od poniedziałku do piątku Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Skwierzynie zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług i zajęć, m. in.: aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, turystki pieszej, animacji artystycznej, rozwoju intelektualnego poprzez gry i zabawy myślowe, wokalno - muzycznych, kulinarnych, ogrodniczych.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie powstał skatepark, który dofinansowany został w ramach Programu „Lubuska Baza Sportowa” na 2021 rok.

W ramach prac przeprowadzona została dostawa, a następnie montaż urządzeń o szacunkowej wartości ponad 300 tys. zł. Budżet województwa zasilił zadanie kwotą 66 tys. zł.

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu skateparku zgodnie z założeniami określonymi w Programie:

- posadowiono siedem urządzeń o zróżnicowanych funkcjach:

1. Roll In + Bank ramp,

2. Quarter pipe,

3. Jumpbox,

4. Funbox z dis aster boxem + poręcz,

5. Grindbox 7,

6. Minirampa H120,

7. Poręcz prosta.

- postawiono tablicę informacyjno - promocyjną, zawierającą informację o współfinansowaniu.

Rezultatem realizacji projektu jest poprawa dostępności nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarze Gminy Skwierzyna. Projekt przyczyni się do integracji społeczności lokalnej oraz popularyzacji trybu życia opartego na rekreacji, sporcie i aktywnym wypoczynku.

Kwota dofinansowania: 66.000,00 zł

Koszt całkowity: 323.490,00 zł

Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy mają służyć możliwości uczestniczenia w tzw. kształceniu na odległość grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Dzięki przyznanym środkom w wysokości ok. 70 000 zł, do gminnych szkół już wkrótce trafi sprzęt zaspokajający potrzeby 28 uczniów. Program w 100% jest finansowany z funduszy unijnych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020.

Projekt „Zdalna Szkoła+” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy mają służyć możliwości uczestniczenia w tzw. kształceniu na odległość grupie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego.

Dzięki przyznanym środkom w wysokości ok. 75 000 zł, do gminnych szkół już wkrótce trafi  sprzęt zaspokajający potrzeby 30 uczniów, w tym co najmniej 12 uczniów z rodzin wielodzietnych. Program w 100% jest finansowany z funduszy unijnych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W odpowiedzi na złożony przez Gminę Skwierzyna projekt oraz zapotrzebowanie mieszkańców, które weryfikowaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy planujemy zakupić 239 laptopów, które zostaną następnie przekazane uczniom zamieszkującym obszar naszej Gminy.

Wartość przyznanego grantu wynosi 597.500,00 zł, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie powstał pumptrack wraz z mini zestawem street workout, który dofinansowany został w ramach Programu „Lubuska Baza Sportowa” na 2022 rok.

W ramach prac przeprowadzona została dostawa i montaż następujących urządzeń:

 • pumptrack
 • zestaw street workout mini

oraz wykonano  nawierzchnię piaskową i zamontowano tablicę informacyjną.

Wykonana inwestycja ma na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Skwierzyna. Jest ona jednocześnie odpowiedzią na potrzeby młodych mieszkańców gminy, którzy z dużym zainteresowaniem korzystają z utworzonego rok wcześniej skateparku. Możliwość korzystania w niedużej odległości  z pumptracka, zestawu street workout mini oraz skateparku przyczyniła się do powstania miejsca promującego  aktywny i zdrowy tryb życia, a jednocześnie integrującego w szczególności młodzież.

 

Kwota dofinansowania: 84 993,00 zł

Koszt całkowity: 169 986,00 zł

 

Wniosek Burmistrza Skwierzyny o  dofinasowanie zadania pn. „Budowa dwóch placów zabaw zlokalizowanych w Parku Jagiełły oraz w Parku Przemysła II w Skwierzynie” został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina Skwierzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 330 224,00 złz przeznaczeniem na budowę dwóch nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.  Całkowita wartość inwestycji wynosi 518 975,67zł.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę placu zabaw w Parku Jagiełły poprzez ustawienie urządzenia wielofunkcyjnego, karuzeli słupowej, koła świetlnego, tablicy edukacyjnej oraz huśtawki tzw. Kwartet z siedziskiem płaskim, koszykowym oraz bocianim gniazdem. W Parku Przemysła II zostanie usadowione urządzenie wielofunkcyjne.

Zdanie pn. ” Budowa dwóch placów zabaw zlokalizowanych w Parku Jagiełły oraz
w Parku Przemysła II w Skwierzynie”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Wniosek Burmistrza Skwierzyny o  dofinasowanie zadaniapn. „Budowa dwóch placów zabaw zlokalizowanych w Parku Jagiełły oraz w Parku Przemysła II w Skwierzyniezostał rozpatrzony pozytywnie w ramach naboru do Lubuskiego Funduszu Samorządowego.

Gmina Skwierzyna w ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  otrzymała dofinansowanie w wysokości 156 833,88 złprzeznaczeniem na budowę dwóch nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

W ramach inwestycji zbudowane zostały dwa  place zabaw tj.

a)      w Parku Jagiełły gdzie ustawiano urządzenie wielofunkcyjne, karuzelę słupową, koło świetlne, tablicę edukacyjną oraz huśtawki tzw. kwartet z siedziskiem płaskim, koszykowym oraz bocianim gniazdem

b)      w Parku Przemysła II, gdzie  zostało usadowione urządzenie wielofunkcyjne.

W ramach działania pn. „Budowa dwóch placów zabaw zlokalizowanych w Parku Jagiełły oraz w Parku Przemysła II w Skwierzynie” powstała ogólnodostępna, nowoczesna
i niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna służąca wszystkim mieszkańcom Gminy Skwierzyna.

Wartość zadania wyniosła 592 531,37 zł.

Zdanie pn. ” Budowa dwóch placów zabaw zlokalizowanych w Parku Jagiełły oraz
w Parku Przemysła II w Skwierzynie”
współfinansowane jest również ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 330 224,00 zł.

 

Gmina Skwierzyna na podstawie zawartej w dniu 16 listopada 2023r. z Ministrem Sportu i Turystyki umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Murzynowie” otrzymała dofinansowanie w wysokości 803 600,00 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- budowę hali sportowej o wymiarach 45,9x25,8 m i wysokości 7,7m wraz z pomieszczeniami szatniowo – sanitarnymi, gospodarczo – technicznymi, siłownią/fitness i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie,

- budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 40,0 x 20,0 m i nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 18 077 780,00 zł.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023

 

Gmina Skwierzyna w dniu 09 maja 2023r. zawarła umowę o dofinasowanie  z Województwem Lubuskim w ramach Programu „Lubuska Baza Sportowa” na 2023 rok dla zadania pn. Utworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej w Trzebiszewie.

Nowo utworzony obiekt tj. zaplecze szatniowo – sanitarne stanowi rozbudowę już istniejącej hali sportowej namiotowej położnej na działce o nr ewid. 426/1 obręb Trzebiszewo. Powstałe zaplecze jest budynkiem modułowym składającym się z dwóch pomieszczeń. Zaplecze to jest wyposażone w instalację elektryczną, grzewczą, wentylacyjną oraz wodno – kanalizacyjną, tym samym jest istotnym uzupełnieniem infrastruktury sportowej zlokalizowanej na tej nieruchomości.

Efektem realizacji inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Skwierzyna, a także wzrost aktywności sportowej wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie, na terenie której znajduje się wybudowana hala sportowa namiotowa oraz uzupełniające jej funkcje zaplecze szatniowo – sanitarne.

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

Koszt całkowity: 120 000,00 zł