ZAWIADOMIENIE O III SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

13.12.2018

ZAWIADOMIENIE

 

 

Uprzejmie zapraszam na  III sesję Rady Miejskiej w Skwierzynie kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu  19 grudnia  2018 r. o godz. 14:00  w  sali narad  Urzędu Miejskiego w Skwierzynie,  ul. Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr I/18 z 21.11.2018 r. i nr II/18 z 28.11.2018 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z Burmistrza Skwierzyny  za okres od 10.10.2018 r. do 10.12.2018 r.
 5. Przyjęcie informacji dotyczącej podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 6. Głosowanie za podjęciem uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 7. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
 8. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia  Programu osłonowego  w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium  dochodowego uprawniającego  do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023  w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych oraz w sprawie  określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego  rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 10. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej opłaty.
 11. Głosowanie za podjęciem uchwały  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis  na tworzenie nowych miejsc pracy.
 12. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie  określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców  w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 13. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna.
 14. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 15. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2018-2030.
 16. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego  2018 oraz ustalenia  planu finansowego dla tych wydatków.
 17. Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2019 r.
  1) odczytanie  projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  4) przedstawienie stanowiska Burmistrza  Skwierzyny o opinii Komisji   Budżetowej,
  5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i  ich głosowanie,
  6) głosowanie za  podjęciem uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2019r.
 18. Głosowanie za podjęciem uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030.
 19. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2019 r.
 20. Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2019 r.
 21. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 22. Zamknięcie obrad.

                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                     w Skwierzynie

                                                                                               (-) Zygmunt Kadłubiski

 

  

Terminy posiedzeń komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych - 17.12.2018 r. (poniedziałek), godz. 9.00. 
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  18.12.2018 r. (wtorek),  godz. 14.00.

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ