ZAWIADOMIENIE O II SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

23.11.2018

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Informuję, że w dniu  28 listopada  2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
  4. Dyskusja i głosowanie  nad projektem uchwały w  sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Skwierzyna (projekt studium wraz z załącznikami ogłoszony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Skwierzynie; menu ,,Akty prawne”, zakładka ,,Obwieszczenia”)
  5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie  od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy  nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Skwierzyna. 
  6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 16 lat oraz odstąpienie  od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy  nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Skwierzyna.
  7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów przejazdu przysługującym radnym.
  8. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2018 rok.
  9. Dyskusja i głosowanie  nad projektem uchwały w sprawie  określenia stawek podatku od środków transportowych  na terenie Gminy Skwierzyna.
  10. Zamknięcie obrad.

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

          (-) Zygmunt Kadłubiski

 Projekty uchwał dostępne TUTAJ.