ZAWIADOMIENIE O LVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

12.10.2018

Informuję, że w dniu   18  października   2018 r.  o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się LVII sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:

    
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji  nr  LVI/18 z 13.09.2018 r.
4.    Interpelacje i zapytania  radnych oraz sołtysów.
5.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza  Skwierzyny  za okres od 6.09.2018    r. do 9.10.2018 r.
7.    Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych Gminy Skwierzyna za rok  szkolny 2017/2018.
8.    Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli w Gminie Skwierzyna.
9.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy  Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy w Skwierzynie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 r. dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości  kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Skwierzynie w 2019 r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2018-2030.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej na terenie gminy Skwierzyna.
22.    Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Skwierzynie VII kadencji -  2014-2018.
23.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
24.     Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Zofia Zawłocka
Terminy posiedzeń komisji:
•    Komisja Spraw Społecznych - 15.10.2018 r. (poniedziałek), godz. 8.00.  
•    Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  17.10.2018 r. (środa),  godz. 14.00

Projekty uchwał dostępne TUTAJ.