WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

24.09.2018

Burmistrza Skwierzyny zawiadamia o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.09.2018 r. do 17.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w godzinach pracy urzędu oraz o opublikowaniu ww. opracowań na urzędowej stronie gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.10.2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, Sala  Narad, I piętro.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać do Burmistrza Skwierzyny w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: i [dot] pawlickaatskwierzyna [dot] pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.11.2018 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanych terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.

 

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia

 

Załączniki:

- prognoza_rysunek

- prognoza_tekst

- studium_kierunki_rysunek

- studium_tekst

- studium_uwarunkowania_rysunek