OBWIESZCZENIE O POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA

13.09.2018

OBWIESZCZENIE

O POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA

W TERMINIE OD 01.10.2018r. - 31.10.2018r.

 

 

  W związku z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2018 r poz. 1454 ) oraz na podstawie § 22 ust.1 i 2 Uchwały Nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna, Burmistrz Skwierzyny w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:

1.Obowiązkowej deratyzacji podlegają tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej lub zagrodowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( piwnice, pomieszczenia gospodarcze, budynki inwentarskie), tereny zabudowy przemysłowej, gospodarczej, tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty, budynki szkół, internatów, przedszkoli, obiekty służby zdrowia, obiekty urzędów i instytucji, sieć kanalizacyjna.

Zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi we wszystkich miejscowościach Gminy Skwierzyna winni przeprowadzić akcję tępienia szczurów i myszy w dniach od 01.10.2018r. - 31.10.2018 r.

 

2.W obiektach należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Skwierzynie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Skwierzynie, spółdzielni mieszkaniowych, innych zakładów pracy i sieci kanalizacyjnej - zabiegi przeprowadzają specjalistyczne zakłady deratyzacyjne. W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków biobójczych dopuszczonych do obrotu przez Ministra Zdrowia dostępnych w handlu.

3.Właściciele i użytkownicy przeprowadzający deratyzację we własnym zakresie zobowiązani są w czasie trwania akcji wyłożyć trutkę ściśle wg. pouczenia umieszczonego na opakowaniu, w miejscach gdzie pojawiają się szczury i myszy, a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone substancje trujące w związku z prowadzeniem akcji deratyzacji powinny być oznakowane znakami i napisami ostrzegawczymi.

4.Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia oraz usunąć z terenu pomieszczeń wszelkie odpadki żywnościowe mogące stanowić żer dla gryzoni.

5.W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczać dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać  w zamknięciu żywy inwentarz.

6.Kontrola i nadzór nad wykonywaniem uchwały należy do Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.

Burmistrz Skwierzyny
(-) Lesław Hołownia
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Międzyrzeczu
(-) Jarosław Marcela