ZAWIADOMIENIE O LVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

10.09.2018

                                                                                                                                                                                   Skwierzyna, 7.09.2018 r.                                                                                         ZAWIADOMIENIE


        Informuję, że w dniu   13 września  2018 r.  o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się LVI sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:    
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów sesji  nr  LIV/18 z 28.06.2018 r.  i LV/18 z 14.08.2018 r.
4.    Interpelacje i zapytania  radnych oraz sołtysów.
5.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza  Skwierzyny  za okres od  20.06.2018 r. do 5.09.2018 r.
7.    Sprawozdanie Zarządu z działalności  Spółdzielni Socjalnej Nasz Sukces w Skwierzynie za 2017 r.
8.    Informacja dotycząca pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
9.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Skwierzynie za II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania  oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych  dla zawodników osiągających  wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
12.    Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę nr 356/3, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na bezprzetargową  sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Skwierzyna, obejmującej działkę nr 525/150, stanowiącej własność Gminy Skwierzyna oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Działkowców i ul. Poznańskiej.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksu wojskowego K-4643 Skwierzyna oraz w rejonie kompleksu wojskowego K-8641 Skwierzyna.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. P.D.  na działalność Kierownika  Ośrodka Pomocy  Społecznej w Skwierzynie.
18.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
19.     Zamknięcie obrad.                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                            (-) Zofia Zawłocka     
Terminy posiedzeń komisji:
•    Komisja Spraw Społecznych - 10.09.2018 r. (poniedziałek), godz. 8.00.  
•    Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  12.09.2018 r. (środa),  godz. 14.00.

Projekty uchwał dostępne TUTAJ.