WYPRAWKA SZKOLNA 2018

01.09.2018

Wyprawka szkolna na rok 2018/2019 przewidziana jest dla uczniów:
- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży:
- klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
- klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
- liceum ogólnokształcącego,
- technikum,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
- klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego (§ 2 ust. 1 projektu rozporządzenia).

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświat (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do dyrektora szkoły.
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.
Wniosek składa się w terminie ustalonym przez Burmistrza Skwierzyny, który podany zostanie po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I i II branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

 
Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje do wysokości kwot określonych
w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu – faktury VAT.

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12312653/12516131/12516132/dokument345457.pdf