WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZATORA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM HPV

14.08.2018

 dot.: ogłoszenie o wyborze realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2020 w Gminie Skwierzyna wybranego w konkursie ofert na podstawie Zarządzenia nr 0050.101.2018 Burmistrza Skwierzyny z dnia 25 lipca 2018 r.

    Burmistrz Skwierzyny  informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Skwierzyna wyłoniono realizatora:

„Przychodnia” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5, 66-440 Skwierzyna

Cena oferty brutto wynosi 31 750,00 zł

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych)

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymogi określone w regulaminie konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.101.2018 Burmistrza Skwierzyny z dnia 25 lipca 2018 r.

Wykaz oferentów:

  1. „Przychodnia” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna.

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta do dnia: 21 sierpnia 2018 r.