WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

25.03.2017

Burmistrz Skwierzyny zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Skwierzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, przy ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Sala Narad, nr 28.

2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Skwierzyna w rejonie Pól Międzyrzeckich, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, przy ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godz.13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Sala Narad, I piętro, pok.28.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Skwierzyny na adres Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: j [dot] pawlukatskwierzyna [dot] pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.):
- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2017r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.