WYBORY W RZEMIOŚLE

29.05.2018

24 maja odbyło się w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Skwierzynie zebranie sprawozdawczo wyborcze. W walnym zgromadzeniu cechu wziął udział prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Uczestniczący w zebraniu rzemieślnicy i przedsiębiorcy wybrali władze statutowe na kolejną czteroletnią kadencję powierzając odpowiedni funkcje:

 1. starszego cechu – Włodzimierzowi Idziorowi
 2. podstarszego cechu – Ryszardowi Miękiemu
 3. sekretarza – Agnieszce Borkowskiej
 4. członka zarządu – Edwardowi Hochenzemu
 5. członka zarządu = Zbysławowi Wychowałkowi
 6. przewodniczącego komisji rewizyjnej – Janowi Kaczmarczykowi
 7. członka komisji rewizyjnej – Robertowi Olejniczakowi
 8. przewodniczącej sądu cechowego – Tamarze Markiewicz
 9. członka sądu cechowego – Tomaszowi Gabarkiewiczowi

Zarząd cechu zajmuje się przede wszystkim realizacją zadań statutowych, do których nalezą:

 • obsługa zatrudniania i szkolenia pracowników młodocianych zatrudnianych w celu nauki zawodu
 • aktywne uczestniczenie w życiu społecznym gminy i środowiska rzemieślniczego
 • aktywne uczestniczenie w działalności Izby Rzemiosła w Gorzowie Wlkp. i podejmowanych przez nią inicjatywach
 • bliska współpraca z zaprzyjaźnionymi cechami z terenu działania Izby
 • inicjowanie,  organizacja i współorganizacja przedsięwzięć integracyjnych, promocyjnych i rekreacyjnych dla środowiska rzemieślniczego i lokalnej społeczności
 • udział w pracach Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie
 • zarządzanie majątkiem cechowym i administracja budynku cechowego

Zarząd cechu jest organem kolegialnym, więc wszelkie jego działania są efektem współpracy całego zespołu i wielu współpracujących z nim członków cechu.

W zakresie szkolenia uczniów w cechu zawiera się umowy o pracę w celu nauki zawodu,  umowy o refundację wynagrodzeń uczniów a także kompletuję i przygotowuje dokumenty do egzaminów czeladniczych. Cech zajmuje się wypłatą środków przeznaczonych na refundacje dla zakładów szkolących.

Ponadto cech przygotowuje i kompletuje dokumenty do wystąpienia  o dotację dla zakładów szkolących za wyszkolenie pracowników młodocianych, których nauka zakończyła się pozytywnym egzaminem czeladniczym.

Każdego roku przedstawiciele cechu odwiedzają ostatnie klasy gimnazjów w Skwierzynie, Przytocznej i Bledzewie z prezentacją i pogadanką  promującą naukę zawodu  w rzemiośle.

W efekcie tych działań zatrudnia się pracowników młodocianych w celu nauki zawodów rzemieślniczych, takich jak np. mechanik i lakiernik  samochodowy, ślusarz, stolarz, elektryk, monter zabudowy, fryzjer,  kucharz. Wielu młodocianych podejmuje również naukę w zawodzie sprzedawcy.

Aktywne działanie cechu na rzecz naszej społeczności, przejawia się uczestniczeniem we wszelkich uroczystościach i inicjatywach gminnych a także udziałem w pracach organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy i powiatu międzyrzeckiego.

Członek zarządu, Edward Hochenzy jest radnym miejskim,   Bolesław Olejniczak i Włodzimierz Idzior są członkami Miejskiej Rady Seniorów. Włodzimierz Idzior jest członkiem kapituły orderu „Bene Meritus” burmistrza Skwierzyny, członkiem komitetu budowy pomnika dla uczczenia 100 rocznicy Odrodzenia Polski po 123 latach niewoli.

Starszy Cechu był od kilku kadencji członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia a obecnie jest przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy  w Międzyrzeczu. Członkowie cechu aktywnie uczestniczą w pracach Izby Rzemiosła w Gorzowie Wlkp. W ubiegłych latach Władysław Kowalski i Włodzimierz Idzior reprezentowali nasz cech w zarządzie Izby piastując funkcję wiceprezesa zarządu.

Obecnie szarszy cechu jest wiceprezesem zarządu Izby a także pełnomocnikiem zarządu ds. oświatowych. Bolesław Olejniczak działał jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Bernard Kucz jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej w zawodzie stolarza. Obecnie w komisji Rewizyjnej zarządu Izby Rzemiosła działa Ryszard Mięki. W komisji fryzjerskiej działają  Małgorzata Gabryelów i Anna Podsiadła.

Ostatnio na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w zawodzie wikliniarza został powołany z rekomendacji cechu Zbigniew Wieczorek.

Przejawem aktywności cechu są również organizowane od wielu lat Spotkania Noworoczne, które mają charakter informacyjno integracyjny i mają na celu umożliwienie rzemieślnikom i przedsiębiorcom bezpośredniego kontaktu z władzami i VIP-ami z terenu powiatu i gminy. Podobnemu celowi, jak też i propagowaniu rzemiosła, służy organizowane corocznie Święto Rzemiosła.

W ostatnich latach udało się wypracować formułę tego święta, prezentującą różne ciekawe i niejednokrotnie nieznane lub zanikające zawody, takie jak koronkarstwo, mydlarstwo pisanie ikon itp. W prezentacje te aktywnie włączyły się również przedszkola i szkoły z naszego terenu. Inicjatywa ta w bardzo dobry sposób przyczynia się do propagowania rzemiosła i działalności  cechu w naszej gminie,

Cech uczestniczy również w pracach Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, gdzie delegatem Izby gorzowskiej na Kongres Związku Rzemiosła Polskiego  jest Włodzimierz Idzior, który jest również członkiem Komisji Oświatowej przy ZRP.

Cech blisko współpracuje z cechami z Międzyrzecza, Międzychodu, Gorzowa Wlkp. i Strzelec Krajeńskich a także z niemiecką organizacją BDS zrzeszającą rzemieślników i drobnych przedsiębiorców. Informacje o różnych inicjatywach cechu i współpracy z BDS ukazywały się na łamach ich periodyku o zasięgu ogólnoniemieckim.

Cech, wraz z zarejestrowaną przy cechu, sekcją cyklistów,  współorganizuje od lat Samochodowy Rajd Turystyczno Nawigacyjny „Szlakiem Bobrów”. W organizację tego rajdu zaangażowanych jest wielu rzemieślników, członków cechu.

Zarząd cechu działa w systemie non profit a jego członkowie nie otrzymywali i nie otrzymują żadnych diet ani też gratyfikacji za swoją działalność. W obecnych czasach jest to bardzo rzadkie i nie każdego na takie zaangażowanie i poświęcenie stać.

W dniu 25 maja odbyło się również Walne zgromadzenie w Izbie Rzemiosła w Gorzowie Wlkp. W czasie tych obrad wyróżniono cech Rzemieślników i przedsiębiorców w Skwierzynie odznaką „Zasłużony dla Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.”.

Włodzimierz Idzior
Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców