MIESZKANIE KOMUNALNE DO REMONTU

29.03.2018

Na podstawie § 20 ust. 1-5 uchwały nr X/76/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie  z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
(Dz. U. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 1256) Burmistrz Skwierzyny  podaje do publicznej wiadomości informację o lokalach przeznaczonych do wykonania remontu przez przyszłego najemcę, określając: strukturę lokali, zakres prac remontowych, termin składania ofert.

O mieszkanie komunalne przeznaczone do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę bez zwrotu poniesionych nakładów mogą starać się osoby:
  -  oczekujące na lokale zamienne,
  -  umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym,
  -  oczekujące na zamianę lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym,
jeżeli wyrażą one wolę wykonania prac remontowych i na własny koszt bez zwrotu poniesionych nakładów finansowych.

Informacja  o  lokalu znajduje się na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim  w Skwierzynie  przy ul. Rynek  1 oraz możliwa jest do pobrania poniżej.

Termin składania podań upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. (wniosek o przydział lokalu mieszkalnego do remontu do pobrania poniżej)

Szczegółowe informacji udziela Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego pok. nr 30. Osoba do kontaktu:  Justyna Brzezińska – telefon: 95 7216 530.