Ustawa śmieciowa

Od lipca 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) obowiązują nowe zasady odbioru i wywozu odpadów komunalnych.
Nowelizacja ustawy nałożyła szereg nowych obowiązków na samorządy, podmioty odbierające odpady oraz na właścicieli nieruchomości. Gmina Skwierzyna przejęła odpowiedzialność za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na jej terenie.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Wzory deklaracji można pobrać poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie w Biurze Obsługi Klienta lub u Sołtysów.
Deklaracja składa się z 10 części. Część A określa organ do którego należy złożyć deklarację. Część B ustala okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji oraz zawiera uzasadnienie ewentualnej zmiany. Część C i D dotyczy danych osób składających deklarację oraz dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne wraz z podaniem numeru działki.
Najważniejszą częścią deklaracji jest wyliczenie opłaty, którą będziemy ponosić na rzecz systemu gospodarowania odpadami. W pierwszej kolejności określamy ilość osób* zamieszkujących nieruchomość, a następnie mnożymy przez odpowiednią stawkę. Wyższą w przypadku decyzji o niesegregowaniu odpadów lub niższą gdy zdecydujecie się Państwo na zbieranie odpadów w sposób selektywny.
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską z dnia 19 grudnia 2018r. uchwałą miesięczne stawki opłat kształtują się następująco:
•    Odpady zbierane selektywnie: 12 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.
•    Odpady zbierane w sposób nieselektywny: 19 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.
Opłaty należy wpłacać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Skwierzynie do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od lutego 2019r.: Bank Spółdzielczy w Santoku: 49 8372 0008 0005 6166 2002 0165

Jednym z najistotniejszych elementów deklaracji jest określenie sposobu zbierania odpadów komunalnych. W części F.1 zaznaczamy, czy odpady zbieramy selektywnie, czy w sposób niesegregowany.

*WAŻNE! Podajemy rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a nie zameldowanych. Jednocześnie przypominam o obowiązku meldunkowym, którego należy dokonać najpóźniej w 30 dniu pobytu na nieruchomości (zgodnie z ustawą o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.). Do obowiązku meldunkowego należy także wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego, w przypadku wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu. W innym przypadku miejscem zamieszkania jest miejsce zameldowania.

 

Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.:
- odpady zmieszane i selektywne dla miasta i gminy - zabudowa jednorodzinna
- odpady zmieszane i selektywne  - zabudowa wielorodzinna

Pliki do pobrania:
- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i jej zmiana
- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 1 maja 2020
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna
- Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Skwierzyna
- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna