ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

11.04.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w dniu  17  kwietnia  2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  X  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr VIII/19 z 20.03.2019 r.
 4. Przyjęcie  sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny  za okres od 13.03.2019 r. do 9.04.2019 r.
 5. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej  PSP za 2018 r.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu międzyrzeckiego za 2018 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy  Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi za rok 2018  oraz finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Skwierzyna publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. (druk nr 39/19)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych  placówek przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Skwierzyna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. (druk nr 40/19)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kornela Makuszyńskiego  w Skwierzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie. (druk nr 41/19)
 12. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Murzynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  w  Murzynowie. (druk nr 42/19)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna. (druk nr 43/19)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej  w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie. (druk nr 44/19)
 15. Podjęcie uchwały w  sprawie  utworzenia Klubu Dziecięcego  nr 2 w Skwierzynie i ustalenia jego statutu. (druk nr 45/19)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym. (druk nr 46/19)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 Gminy Skwierzyna. (druk nr 47/19)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego w Skwierzynie - ,,Mój Rynek”. (druk nr 48/19)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.  (druk nr 49/19)
 20. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 50/19)
 21. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030.  (druk nr 51/19)
 22. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 23. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady:

 

 • Komisja Spraw Społecznych -  15.04.2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00. 
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  16.04.2019 r. (wtorek),  godz. 14.00.

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ